PARTİ TÜZÜĞÜ

PARTİ TÜZÜĞÜ

l. GENEL ESASLAR

Madde 1- Partinin Adı

Partinin adı; Ezilenlerin Sosyalist Partisi’dir.

Madde 2- Partinin Tanımı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, işçilerin, kadınların, gençlerin, kır ve kent emekçilerinin, aydın ve sanatçıların, yoksulların, engellilerin, siyasi, ekonomik ve toplumsal bakımdan ezilenlerin devrimci kitle partisidir.

Madde 3- Partinin Kısaltılmış Adı, Amblemi, Genel Merkezi

Partinin kısaltılmış adı ESP’dir.

Partinin amblemi, beyaz ve kırmızı biçimindeki renklerden oluşan yarım güneş ve yıldızdır.

Partinin genel merkezi Ankara’dadır.

Madde 4- Partinin Amacı

İnsanın insanı sömürüsüne, kadınların ezilen ve ikinci cins konumlarına, halklar, ulusal topluluklar, dinsel, kültürel inanışlar arasındaki ayrımcılık ve eşitsizliklere son verecek, toplumsal adaleti ve toplumsal eşitliği geliştirip, pekiştirecek, doğal çevrenin yıkımına ve uzayın kirletilmesine karşı mücadele edecek, dünya işçileri ve halklarıyla kardeşçe dayanışmayı ve ortak hareket etmeyi esas alacak sosyalizmin kuruluşunu gerçekleştirmektir. Sınıfsız, sınırsız, insanın insanı değil eşyayı yönettiği özgür bir dünyadır.

Parti, insan araç değil amaçtır ilkesiyle hareket eder.

Madde 5- Partinin Niteliği ve Örgütsel İşleyiş İlkeleri

ESP, gücünü, işçi ve ezilenlerden, insani ve meşru amaçlardan alır.

ESP, bir mücadele örgütü olarak, işçilerin, emekçilerin ve öğrencilerin tüm barınma, çalışma ve eğitim alanlarında, birimlerinde faaliyet yürütür ve örgütlenir.

ESP’nin yönetim ilkesi kolektivizmdir. Kararlar, parti örgütlerinde, kongre ve konferanslarda kolektif aklın eseri olarak şekillenir. Kararların uygulanmasında görevlere-yetkilere bağlı biçimde kişisel sorumluluk esastır.

Üye toplantılarında, parti örgütlerinde, kongre ve konferanslarda eleştiri ve tartışma hakkının engelsizce kullanılması, kolektivizmin ön koşuludur.

Üyeler eşittir ve tüm görevler için aday olma hakkına sahiptir.

Bütün parti örgütleri seçimle oluşturulur. Tüzükte yazılı zorunlu koşullar dışında görevden alma yöntemine başvurulmaz.

Parti örgütleri, organları ve diğer kuruluşları için yapılan seçimlerde, kadınlara tam eşitlik uygulanır. Tam eşitliğin sağlanamadığı durumlarda, %40 kadın kotası uygulanır. Partinin tüm başkanlık kurumlarında kadının temsiliyet eşitliğinin sağlanması için eş başkanlık sistemi uygulanır.

Parti içinde sağlıklı bilgi alışverişi örgütlenir.

Parti örgütlerinde görüş birliği sağlanamayan konularda azınlık çoğunluğa, parti işleyişinde alt örgütler üst örgütlere, tüm parti kongreye tabidir.

Alt örgütler üst örgütlere, bütün örgütler Parti Meclisi’ne, Parti Meclisi tüm partiye ve Kongre’ye çalışmaların hesabını vermekle yükümlüdür.

Parti, kendini bir amaç değil mücadele aracı olarak görür.

Sosyalist Kadın Meclisleri partinin özerk kadın örgütlenmesidir. SKM’nin kendi amaç ve ilkeleri doğrultusunda aldığı kararlar, her düzeyde parti örgütünü bağlar.

II. PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 6- Üyelik Koşulları

Parti programını, tüzüğünü, parti çalışmalarına katılmayı, her ay belirli bir aidat ödemeyi kabul eden ve 18 yaşını doldurmuş herkes ESP üyesi olabilir.

Madde 7- Üyelik Başvurusu ve Karara Bağlanması

a) Üyelik başvurusu isteklinin oturduğu veya çalıştığı ilçenin parti örgütüne yapılır. Başvuruda bir üyenin referansı aranır.

b) Söz konusu yerde ilçe örgütü yoksa il örgütüne, o da kurulmamışsa Genel Merkez’e başvuruda bulunur.

c) Çalışmak ya da eğitim amacıyla yurtdışında ikamet edenler, üyelik başvurularını bulundukları yere en yakın yurtdışı temsilciliğine veya doğrudan Genel Merkez’e yaparlar. Genel Merkez, yurtdışı temsilciliğine veya doğrudan kendisine yapılan başvuruyu, bireyin Türkiye’de ikamet ettiği yerin İl Başkanlığı’na gönderir.

d) Partiye üyelik başvuruları İlçe Yönetim Kurulu’nca 30 gün içinde karara bağlanarak sonuç kişiye bildirilir. Belirtilen süre içinde karar verilmemişse, başvuru kabul edilmiş sayılır.

e) Üyelik istemleri reddedilenler 30 gün içinde il örgütüne, il örgütü yoksa Merkez Yürütme Kurulu’na itirazda bulunma hakkına sahiptirler. İl örgütünün ya da MYK’nın alacağı karar kesindir.

f) Üyeliğe kabul edilen kişinin üye kayıt formunun bir nüshası il örgütüne, diğeri Genel Merkez’e gönderilir.

g) Aynı birey, birden fazla yerde üyelik kaydı yaptıramaz. Böyle bir durum oluşması halinde son yazılma tarihinden önceki kayıtlar geçersizdir.

h) Üyelik işlemleri hakkındaki diğer uygulamalar, Parti Meclisi tarafından hazırlanacak “Üye Kayıt Yönetmeliği” ile düzenlenir.

Madde 8- Parti Meclisi Kararıyla Üyelik

Parti faaliyetleri ve toplumsal-siyasal ihtiyaçlar bakımından yararlı görülmesi halinde, Parti Meclisi gerekli özellikleri taşıyan kişilerin üyeliğine her zaman karar verebilir.

Madde 9- Fahri Üyelik

Parti, üyesi olmadığı halde, düşünsel birikim ve enerjisiyle çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişilere bu olanağı sağlar. Parti örgütleri bu amaçla fahri üye kaydedebilir. Fahri üyelerin katkılarının tüm örgüt ve organlarında en yüksek verimle değerlendirilmesi için Parti Meclisi gerekli yönetmeliği çıkarır.

Madde 10- Üyelikten Ayrılma

Her parti üyesi, istediğinde parti üyeliğinden ayrılabilir.

Madde 11- Üyeliğin Sona Ermesi

a) İstifa

b) Ölüm

c) Bir başka partiye üye olmak

d) Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmek hallerinde parti üyeliği sona erer.

Madde 12- Üyelerin Hakları

a) Katılmaları tüzükle öngörülen toplantılarda ve kurullarda düşünce, eleştiri ve önerilerini ortaya koymak.

b) Partinin programı, tüzüğü, genel politikaları, güncel faaliyetleri ve örgütsel uygulamaları hakkında düşünce, eleştiri ve önerilerini yazılı olarak kayıtlı olduğu ilçenin Yönetim Kurulu’na, İl Yönetim Kurulu’na ve Parti Genel Merkezi’ne iletmek.

c) Yönetici organlar ve delegelikler için seçme-seçilme, yerel ve genel seçimlerde aday adayı olma hakkı.

d) Parti hukuku, uygulamalar ve parti politikalarıyla ilgili bilgi talep etmek.

e) Eğitim etkinlikleri düzenlenmesini talep etmek ve bu etkinliklerde yer almak.

Madde 13- Üyelerin Görevleri

a) Partinin programını, amaçlarını, politikalarını en geniş çevresine ulaştırmak, onların partiye katılımları için çaba göstermek.

b) Seçildikleri veya görevlendirildikleri parti kurullarının toplantılarına düzenli katılmak, toplantı gündemleri hakkındaki düşüncelerini, eleştirilerini, önerilerini ortaya koymak, kararların uygulanmasında üzerine düşen görevleri yerine getirmek.

c)Kadınların partide örgütlenmesi ve SKM örgütlenmesi görevini aksatmadan yürütmek. SKM’nin aldığı kararların uygulanmasını sağlamak.

d) Siyasal çalışmalarda olduğu kadar, sosyal yaşamda da partinin amaç ve değerleri doğrultusunda faaliyetler ve ilişkiler geliştirmek, toplumsal dayanışmanın ve örgütlenmenin güçlendirilmesinde emek harcamak.

e) Genel ve yerel seçimlerde, referandumlarda vb. parti çalışmalarına katılmak.

III. PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde 14- Örgüt ve Örgüt Kademeleri

Partinin en alttan, en üste zorunlu ve isteğe bağlı birimlerinin tümü parti örgütünü oluşturur.

Belde örgütü, ilçe örgütü, il örgütü, Genel Merkez örgütleri, belediye meclis grupları, il genel meclisi grupları, TBMM Parti grubu parti örgütlerini meydana getirir. Ayrıca parti örgütlerinde, kadın meclisi, gençlik kolu ile diğer yan kuruluşlar ve yurtdışı temsilcilikleri oluşturulur.

Yardımcı kuruluşlar, siyasal eğitim, bilgilenme ve bilgilendirme amaçlı irtibat büroları veya lokaller ile ilgili parti örgütüne bağlı köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri ve internet gibi teknolojik araçlarla donanımlı çalışma ve tanıtım yerleri oluşturabilir.

Madde 15- Parti Örgütü ve Organları

15.1- Belde Örgütü

15.2- İlçe Örgütü

a) İlçe Kongresi

b) İlçe Başkanı

c) İlçe Yönetim Kurulu

d) İlçe Yürütme Kurulu

15.3- İl Örgütü

a) İl Kongresi

b) İl Başkanı

c) İl Yönetim Kurulu

d) İl Yürütme Kurulu

15.4- Genel Merkez Örgütleri

a) Genel Kongre

b) Genel Başkan

c) Parti Meclisi

d) Merkezi Yürütme Kurulu

15.5- Diğer Parti Örgütleri

a) Kadın Meclisi

b) Gençlik Kolları

c) Diğer Yan Kuruluşlar

15.6- Gruplar

a) TBMM Parti Grubu

b) İl Genel Meclisi Grupları

c) Belediye Meclisi Grupları

Madde 16- Mahalle, Köy, Sandık Bölgesi ve Seçim Çevresi Temsilci ve Kurulları

Partiyi ve parti faaliyetlerini tanıtmak, aksaklıkları ve talepleri tespit edip rapor etmek, verilecek parti görevlerini yapmak üzere, ilçe ve belde yönetim kurullarınca parti üyeleri arasından köy, mahalle ve sandık bölgesi temsilcilikleri veya temsilci kurullar oluşturulabilir. Bu kurullarda, kadın meclisi ve gençlik kollarının temsiliyeti gözetilir.

İl Yönetim Kurulları, seçim çevresi ölçeğinde, seçim dönemlerinde veya uygun görülen zamanlarda seçim çevrelerindeki her tür seçim çalışmalarını sevk ve idare edecek kurullar oluşturabilirler.

Madde 17- Yurtdışı Temsilcilikleri

ESP Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Avusturya, İskoçya, Belçika, Hollanda, Suriye, Lübnan, Irak, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç, Amerika, Kanada ‘da ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek, gerek görülen yerleşim yerlerinde Parti Meclisi kararıyla yurtdışı temsilcilikleri oluşturabilir.

Parti Örgütlerinin Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 18- Belde Örgütü

Belde’de 3 parti üyesi tarafından İlçe Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Beldedeki parti üye sayısı 15’i aşarsa, Belde Örgütü, ilçe örgütü temsilcilerinin gözetiminde yapılacak seçimle belirlenir.

Belde Örgütü, İlçe Yönetim Kurulu sorumluluğunda ona bağlı olarak çalışır. Doğrudan İlçe Örgütü’nün üyesidir. Kongre yapmaz. Zorunlu defterleri tutmaz.

Madde 19- İlçe Örgütü

19.a)İlçe Kongresi

İlçe Kongresi, seçilmiş 400 delege ile doğal delegelerden oluşur.

İlçenin üye sayısı 400’ün altındaysa tüm üyeler ilçe kongre delegesi sayılırlar. İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri doğal delegelerdir.

Üye sayısı 400’den fazla ise, delegeler seçimle belirlenir.

Kongre, İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile İl Kongresi delegelerinin asıl ve yedeklerini seçer.

Kongre, İlçe Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, mali rapor ve kesin hesap konusunda karar verir ve aklar.

İlçede yaşayan halkın sorun, talep ve özlemlerini tartışır yeni görevler ve hedefler konusunda kararlar alır.

19.b) İlçe Başkanı

İlçe Kongresi’nde hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ve tek aday varsa açık, birden çok aday varsa gizli oyla seçilir. İlk oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylamada en çok oyu alan aday başkan olur.

İlçe Başkanı, partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimi gerçekleştirir ve ilçe örgütünü temsil eder.

Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar, toplantı yer, gün, saatiyle birlikte 1 hafta önce üyelere ulaştırır.

19.c) İlçe Yönetim Kurulu

İlçe Kongresi’nin gizli oyla seçtiği ve İlçe Başkanı’nın da içinde olduğu 5 kişiden oluşur. Kongre’de asil üyelerden sonra en çok oyu alan 2 aday da kurulun yedek üyesi olur.

İlçe Yönetim Kurulu, ilçedeki kadın ve erkek işçi ve ezilenler arasında parti programı, tüzüğü, Kongre ve merkezi organ kararları doğrultusunda çalışmalar yürütülmesine önderlik eder. İlçe sınırları içindeki ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel sorun, gündem, talep ve ihtiyaçlarla güçlü bir ilişkileniş içinde olur, üyeleri bu doğrultuda seferber eder. Partinin yeni üyeler kazanması faaliyetlerini örgütler. Parti üyelerine ve partisiz kitlelere dönük siyasi, kültürel, toplumsal etkinlikler düzenler.

İlçe Yönetim Kurulu kendi içinden bir ilçe sekreteri, bir ilçe saymanı seçer ve görev bölüşümü yapar.

İlçe Yönetim Kurulunda kararlar üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 20- İl Örgütü

20.a) İl Kongresi

İl Örgütünün en üst karar ve denetim organı olan İl Kongresi seçilmiş 600 delege ile doğal delegelerden oluşur.

İldeki parti üye sayısı 600’ün altındaysa tüm üyeler İl Kongresi delegesi sayılır.

İldeki üye sayısı 600’ün üzerindeyse delegeler seçimle belirlenir.

İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu, İlin Partili Milletvekilleri, Partili İl ve Büyükşehir Belediye Başkanı İl Kongresi’nin doğal delegeleridir.

İl Kongresi, İl Başkanını, İl Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini, İl Disiplin Kurulu ve Genel Kongre delegelerini seçer.

İl Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu, mali rapor ve kesin hesap konusunda karar verir ve aklar. Tahmini bütçeyi onaylar.

İlde yaşayan kadın ve erkek işçi ve ezilenlerin içinde bulunduğu koşulları, sorun, talep ve özlemlerini tartışır, görevler ve yeni hedefler saptar.

20.b) İl Başkanı

İl Kongresi’nde hazır bulunan delege sayısının salt çoğunluğu ve tek aday varsa açık, birden çok aday varsa gizli oyla seçilir. İlk oylamada sonuç alınamazsa, ikinci oylamada en çok oyu alan aday başkan olur.

İl Başkanı, partinin il çapındaki çalışmalarının koordinasyon ve yürütümünü sağlar, denetimini gerçekleştirir ve il örgütünü temsil eder.

Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar, toplantı yer, gün, saatiyle birlikte 1 hafta önce üyelere ulaştırır.

20.c) İl Yönetim Kurulu

İl Kongresi’nin gizli oyla seçtiği ve İl Başkanı’nın da içinde olduğu 7 kişiden oluşur. Kongre’de asil üyelerden sonra en çok oyu alan 3 aday da kurulun yedek üyesi olur.

İl Yönetim Kurulu, ildeki parti çalışmalarını yönetir, ildeki kadın ve erkek işçi ve ezilenler arasında parti programı, tüzüğü, kongre ve merkez organ kararları doğrultusunda yürütülecek çalışmalara önderlik eder. İldeki politik, iktisadi, toplumsal, kültürel sorun, gündem, talep ve ihtiyaçlarla sıkıca ilgili olur ve tüm parti üyelerini bu yönde seferber eder. Parti üyelerine ve parti üyesi olmayan kitlelere dönük siyasi, toplumsal, kültürel etkinlikler düzenler.

İldeki üye sayısının arttırılması için özel faaliyetler örgütler ve yürütülmesine önderlik eder.

İl Yönetim Kurulu kendi içinden bir il sekreteri, bir il saymanı seçer ve görev bölüşümü yapar.

Madde 21- İl ve İlçe Yönetim Kurulu Toplantılarına Dair Ortak Hükümler

Olağan olarak on günde bir, gerek gördüğünde daha sık toplanır.

Toplantının günü ve saati, önceden belirlenerek üyelere duyurulur ve sayısı ile birlikte bütün üyelere imza ettirilir.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 22- İl ve İlçe Kongreleri İçin Ortak Kurallar

a) İl ve İlçe Kongreleri, bir üst örgütün kongresinden önce gerçekleşecek şekilde 2 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak üzere Parti Meclisi’nin belirlediği sürelerde toplanır.

b) İlçe Kongreleri’nin tarihi, İlçe Yönetim Kurulu’nun görüşü alınarak İl Yönetim Kurulu’nca, İl Kongresi’nin tarihi ise İl Yönetim Kurulu’nun görüşü alınarak Parti Meclisi tarafından belirlenir. Kongrenin gündemi, İl Yönetim Kurulu’nca hazırlanır.

c) Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yer, Kongre gündemi, Yönetim Kurulu çalışma raporu en az 15 gün önce delegelere bildirilir. İl ve İlçe Kongreleri için gazete ilanı zorunlu değildir.

d) Olağanüstü Kongreler, Yönetim Kurulu kararı veya kongre delegelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla toplanır. Olağanüstü Kongre, toplanmasını gerekli kılan gündemle sınırlıdır.

e) Toplantının gün, yer ve saatiyle kongreye katılacakların listesi en az 15 gün önce ilgili Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. Ayrıca çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin bilgiler de duyuruya eklenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

f) Seçim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden 7 gün önce il ve ilçe binasına asılmak suretiyle 3 gün süreyle ilan edilir. Süresinde yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenerek karara bağlandıktan sonra listeler kesinleşir. Kesinleşen listeler ile toplantıya dair diğer hususlar Kongre’de esas alınır.

g) Kongre, Başkan ya da Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği bir üye tarafından açılır. Bir başkan ve iki üyeden oluşan Divan seçilir. Eğer birden çok aday varsa Divan Başkanı gizli oyla seçilir. Divan, kararlarını oy çokluğu ile verir.

h) Divan Başkanı toplantıyı yönetir, gündemi uygular ve Kongre düzenini sağlar. Divan demokratik işleyişi zedelemeyecek bütün tedbirleri alır, çalışmalara ara verebilir ve Kongre düzeniyle ilgili kararlar alabilir.

ı) Kongre delegeleri, 10 kişilik imzayla gerekli gördükleri bir konunun gündeme eklenmesini yazılı olarak isteyebilirler. Öneri lehte ve aleyhte yapılacak birer konuşmadan sonra oylanır.

i) Kongre çalışmalarını hızlandırmak için ihtiyaç duyduğu sayıda komisyon kurar.

Madde 23- Genel Kongre ve Delegeleri

Genel Kongre, partinin en yüksek karar organıdır. Seçilmiş ve doğal delegelerden oluşur.

a) Seçilmiş Delegeler

İl Kongrelerinde seçilmiş ve toplam sayıları 1100’ü aşmayan delegelerdir. Seçilecek delege sayısı o ilde seçilecek milletvekili sayısının en fazla iki katıdır. İl örgütü henüz kurulmamış fakat ilçe örgütü bulunan kentlerde ilçelerin seçtikleri delegeler toplanarak Büyük Kongre delegelerini seçerler.

b) Doğal Delegeler

Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, partili milletvekilleri ile parti üyeliği süren kurucu delegelerdir. Parti kurucularının sayısı seçilmiş delegelerin sayısının yüzde 15’inden çoksa, parti kurucuları toplanarak aralarında bu orana uygun sayıda delege seçerler.

Madde 24- Genel Kongrenin Toplanması

a) Olağan Toplanma

Genel Kongre, olağan olarak 2 yılda bir toplanır, ancak bu süre Parti Meclisi veya Genel Kongre kararı ile bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

Toplantının yer, gün ve gündemi, Parti Meclisi tarafından kararlaştırılıp, 30 gün önceden örgüte bildirilir. Genel Başkan veya Parti Meclis’i tarafından hazırlanmış karar taslakları da 30 gün önceden delegelere ulaştırılır.

Genel Kongrenin toplantı yeter sayısı, Genel Kongre delegelerinin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıda yeter sayısı aranmaz.

Genel Kongre tarafından en az 15 gün önce Kongreye katılacak delegelerin listesi ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının ne zaman yapılacağına dair hususlar, Yüksek Seçim Kurulu’nca önceden belirlenecek Seçim Kurulu Başkanlığı’na iki nüsha olarak verilir.

b) Olağanüstü Toplama

Genel Başkan’ın veya Parti Meclisi’nin kararıyla ya da Genel Kongre delegelerinin 1/5’inin yazılı istemi üzerine Olağanüstü Genel Kongre toplanır. Olağanüstü Kongre’de yalnızca gündemdeki konular görüşülür. Kongre yeri, gündemi ve varsa diğer kongre delegeleri 15 gün önceden delegelere gönderilir.

Madde 25- Kongrenin Açılışı, Divan Seçimi, Divanın Yetki ve Görevleri

Genel Kongre, bir Genel Başkan Yardımcısı, herhangi bir nedenle Genel Başkan Yardımcısı kalmamışsa, Parti Meclisi’nin kendi içinden seçtiği bir üye tarafından yapılan yoklamadan sonra açılır ve Kongre Başkanlık Divanı seçimine gidilir.

Divan Başkanı adayı tekse açık, birden çoksa gizli oyla seçim yapılır. İki Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar yazman da açık oyla seçilir ve Divan oluşturulur.

Kongre, Divan Başkanlığı gündemi uygulamak, toplantıyı yönetmek, toplantıda düzeni sağlamak, düzeni bozanlara karşı toplantıdan çıkartmak dahil gerekli yaptırımları uygulamak, toplantı tutanağını tanzim ve imza etmekle yükümlüdür.

Kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla verilir. Eşitlik halinde Divan Başkanı’nın oyunu alan tercih çoğunluk sayılır.

Madde 26- Genel Başkanın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması

a) Divan oluşup gündem okunduktan sonra Genel Başkan, yokluğunda Başkan Yardımcısı, Merkez Yürütme Kurulu’nun boşalması durumunda, Parti Meclisi’nin kendi içinden seçeceği bir üye tarafından açılış konuşması yapılır.

b) Genel Kongre’de, gündemin niteliği ve görüşülecek konular da dikkate alınarak ihtiyaç duyulan komisyonlar kurulur.

Her komisyon kaç kişiden oluşacağı MYK tarafından önceden belirlenir. Genel Kongre delegelerinin 1/20’si de gündemle ilgili bir komisyon kurulmasını yazılı bir önerge ile isteyebilir. Önerge oylamaya sunulur.

Komisyona adaylık istemi belirlenenden fazlasıyla açık oy yöntemi ile seçim yapılır. En çok oyu alanlar komisyona girer. Komisyon, kendi arasından bir Başkan seçerek, gereksinme duyacağı öteki görevlendirmeleri yapar.

Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Komisyon, belirlenmiş süre içinde hazırladığı metni Kongre Divan Başkanlığı’na sunar. Komisyon raporları görüşülür ve oylanır. Genel Kurul’ca kabul edilirse kesinleşir.

Madde 27- Genel Kongre Görüşmeleri

Genel Kongre Divan Başkanı, öncelikle gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine veya ek gündemlere dair önerileri karara bağlar ve çalışmaları gündem uyarınca yürütür. Gündem sırası değişikliği veya gündeme ek yapılması önerileri, gündemin okunmasının hemen ardından delegelerin 1/20’sinin imzasıyla yazılı biçimde Divan Başkanlığı’na verilmiş olmalıdır. Teklifte imzası bulunan delegeler adına 1, Parti Meclisi adına 1 üyenin öneri hakkında konuşmasından sonra oylama yapılarak karar alınır.

Genel Kongre’de, gündem konuları sırasıyla görüşülür. Söz isteyenlere sırayla söz verilir. Konuyla ilgili söz süreleri görüşmeye başlanmadan önce saptanır. Çalışma Raporu üzerine 5, öteki konularda 3 delege konuşmadan yeterlilik önergesi verilemez.

Genel Kongre karar yeter sayısı, yasa ve tüzükte ayrı bir yeter sayıya bağlanan haller dışında, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur.

Madde 28- Genel Kongrenin Görev ve Yetkileri

a) Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.

b) Parti Meclisi’nin Çalışma Raporu’nu tartışıp karara bağlamak.

c) İçte ve dünyada yaşanan siyasi, iktisadi, toplumsal vb. gelişmeleri değerlendirmek, program ve tüzük doğrultusunda parti sorunlarını incelemek, gerektirdiği hallerde tüm bu konularda kararlar almak.

d) Partinin gelir-gider ve kesin hesabını kabul ve Parti Meclisi’ni aklamak.

e) Program ve tüzük değişikliği yapmak.

f) Partinin kapanmasına veya bir başka partiyle birleşmesine, böyle durumlarda malların tasfiye ve intikal biçimlerine karar vermek.

g) Parti Meclisi’ne taşınır ve taşınmaz mal alım-satımı için yetki vermek.

h) Parti Meclisi’ne uluslararası örgütlere katılma yetkisi tanımak.

ı) Yasa ve tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmek ve gündemdeki konuları tartışıp karara bağlamak.

Madde 29- Genel Başkan

a) Seçimi

Parti Genel Başkanı Kongre’de gizli oy ve delegeler tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan aday Genel Başkan olur.

b) Görev ve Yetkileri

Genel Başkan, partiyi temsil eder. Disiplin Kurulları dışında tüm parti organlarının doğal başkanıdır, toplantılara bu sıfatla katılabilir. Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve diğer yönetim kurullarında oy kullanabilir.

Program, tüzük, Genel Kongre ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda parti çalışmalarını yürütür. Yetkili kurullarca verilen kararların uygulanmasını sağlar. Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.

Parti yönetim birimlerini kurul ve organlarını birlikte toplantıya çağırır ve başkanlık eder.

Milletvekili ise partinin TBMM Grubu Başkanlığı’nı yapar.

İç ve uluslararası politik, iktisadi, toplumsal, kültürel vb. sorunlar ve gelişmeler hakkında parti görüşünü açıklar.

Parti Meclisi’nin gündemini hazırlar veya görevlendireceği bir Genel Başkan yardımcısına hazırlatır. Gündemi ve varsa incelenecek yazı, tasarı ve belgeleri toplantı tarih, yer ve saatiyle birlikte 10 gün önceden Parti Meclisi üyelerine ulaştırır.

Parti Meclisi toplantılarına ve Genel Kongre’ye hazırladığı değerlendirme raporunu sunar.

Adli, idari, mali vb. her tür resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde davalı veya davacı olarak partiyi temsil eder veya bu konularda yardımcılarını kendi adına yetki kullanmakla görevlendirip, denetler.

Bilgi ve deneylerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak görevlendirir.

Genel Merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama işlemleri ile sürekli istihdam olunacak çalışan ve uzmanların tayin, terfi ve işten çıkarılma konularını karara bağlar.

Tüzüğün, Parti Meclisi’nin, Merkez Yürütme Kurulu’nun ve yasaların verdiği tüm görevleri yapar ve yetkilerini kullanır.

c) Genel Başkan İstanbul İrtibat Bürosu

Genel Başkan’ın çalışmalarının koordinasyonu için İstanbul’da İrtibat Bürosu açılır.

d) Genel Başkanlığın Boşalması

Genel Başkanlığın boşalması durumunda, Parti Meclisi 10 gün içinde toplanarak üyelerinden birini Genel Başkan vekili seçer. Yeni Genel Başkan’ı seçmek için Genel Kongre’nin olağanüstü toplanma tarih, yer ve zamanını kararlaştırır.

Genel Başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü Genel Kongre, boşalma tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde toplanır.

Madde 30- Parti  Meclisi

a) Oluşumu ve Çalışma Esasları

Parti Meclisi, Genel Kongre’de gizli oyla seçilen 30 üyeden ve Genel Başkan’dan oluşur. 15 de yedek üye seçilir.

Parti Meclisi’nin görev süresi, seçimli olağanüstü Genel Kongre yapılmadığı koşullarda Olağan Genel Kongre’ye kadar devam eder. Kurul üyelerinde boşalma olması halinde sıradaki yedek üye Genel Başkan tarafından davet edilir.

Genel Başkan, Parti Meclisi’nin başkanıdır. Onun bulunmadığı durumlarda toplantıyı, görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı yönetir.

Parti Meclisi, yasa ve tüzükte yer alan toplantı veya karar yeter sayısı ile oylama biçimine ilişkin özel haller dışında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamaları gizlilik kararı alınmamış ise açık oy şeklinde gerçekleştirilir. Sonuç eşit çıkarsa Genel Başkan’ın oyunu verdiği tercih çoğunluk kabul edilir.

Parti Meclisi 60 günde bir toplanır. Toplantıların zamanı, yeri ve tarihi Parti Meclisi’nce kararlaştırılır.

Genel Başkan’ın veya Parti Meclisi üyelerinin 1/5’inin talebi halinde Parti Meclisi olağanüstü toplanır.

Bir yıl içinde peş peşe 3 veya bir yıl içinde 6 kez özürsüz olarak toplantıya katılmayan üye, Parti Meclisi’nden istifa etmiş sayılır. Bu durumlarda, üyelik boşalmasına dair tüzük hükmü uygulanır.

Parti Meclisi görüşmesini, Genel Başkan’ın önceden bildirdiği gündem temelinde gerçekleştirir. Her Parti Meclisi üyesi gündeme ek yapılması veya gündem sıralamasının değiştirilmesi teklifinde bulunabilir. Görüş ayrılığı halinde sonuç oylamayla kararlaştırılır.

b) Görev ve Yetkileri

Parti Meclisi, Genel Kongre’den sonra partinin en üst karar ve yönetim organıdır. Yasa ve tüzükte Genel Kongre’ye verilmiş yetkiler dışındaki tüm kararları alabilir.

Merkez Yürütme Kurulu’nu seçer. İhtiyaç olduğunda üye tam sayısının salt çoğunluğuyla Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin sayısını arttırabilir.

Parti tüzük, program ve Genel Kongre kararlarını uygular, uygulatır. Parti örgütlerinin uyumlu, verimli, etkin çalışması için önlemler alır, tabandan tavana gerekli koordinasyonu sağlar.

Parti programı ve Genel Kongre kararları çizgisinde, içte ve dünyadaki siyasi, iktisadi, toplumsal, kültürel vb. durum ve gelişmeler karşısında parti politikalarını ve görevlerini kararlaştırır.

Partinin çalışma etkinliklerini planlar, bu planlar için gerekli harcamaların bütçelerini hazırlar.

Partinin tüzel kuruluşlarla ilişkisini ve bu ilişkinin yürütülmesinde izlenecek yol ve yöntemleri kararlaştırır.

Parti politikalarının gerekli kıldığı basılı ve görsel materyaller hazırlatır, parti üyelerinden veya parti üyesi olmayanlardan uzmanlık komisyonları ve çalışma büroları oluşturur, bunların çalışma, usül ve esaslarını belirler.

Parti işlerini düzenleyen yönetmelikler yapar.

Gerekli yerlerde parti örgütü kurar, parti amaç ve ilkelerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları planlar, uygular ve uygulatır.

Partinin programı, ideolojisi, tüzüğü, siyaset anlayışı, siyasi kültürü doğrultusunda ve dünyasal bir perspektifle, üyelerinin eğitimi, demokratik ve sosyalist bilinçlerin yükseltilmesi, yaşama ve parti faaliyetlerine etkin bireyler olarak katılmalarının güçlendirilmesi için Parti Okulu veya Parti Akademisi ya da kadın üyelerinin cins bilinci kazanmalarına, kadın cinsine yönelik her türlü eşitsizlikle mücadele cesaretlerini, özgüvenlerini ve bağımsız kişiliklerini geliştirmelerine hizmet edecek bir Kadın Özgürlük Akademisi oluşturmak gibi gerek gördüğü her tür yasal ve siyasal çalışmaları yapar, yaptırır.

İl ve İlçe Yönetim Kurullarından, İl ve İlçe Kongrelerinden, Kadın Meclisleri ve Gençlik Kollarından gelen görev ve yetkisi içindeki önerileri, konuları inceler, karara bağlar, görevleri haricinde olanları izler ve ilgili örgüte bilgi verir.

Genel ve yerel seçimlerle ve referandumlarla ilgili kararları alır. Aday belirleme yöntemini saptar. Bu konulardaki yetkilerini bir başka organa devredemez.

Seçimlere dair çalışma yöntem ve stratejilerini saptar, seçim çalışmalarını yönetir.

Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip onaylar ve Genel Kongre’ye sunar.

Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alımına, satımına ve işletilmesine karar verir.

Zorunlu nedenlerden ötürü Genel Kongre’nin toplanamadığı hallerde, partinin hukuki varlığını sona erdirmek, tüzük ve program değişiklikleri hariç gerekli bütün kararları alır.

Partinin uluslararası kuruluşlara üyeliğine ve yurtdışı temsilcilikleri açmasına karar verir.

İki Genel Kongre arasında Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları ile diğer mevzuatın, parti tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, partinin, kadın ve erkek işçi ve ezilenlerin çıkarlarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar alır, uygular ve uygulatır.

Parti Meclisi, yasa ve tüzükte aksi belirtilmedikçe kimi görev ve yetkileri hakkında Merkez Yürütme Kurulu’nu yetkili ve görevli kılabilir.

Madde 31- Merkez Yürütme Kurulu (MYK)

a) Oluşumu ve Çalışma Esasları

Merkez Yürütme Kurulu, Parti Meclisi’nin kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçtiği  10 üye ve Genel Başkan’dan oluşur. MYK’da boşalma olması halinde, Parti Meclisi aynı yöntemle boş üyelik için seçim yapar.

Parti Meclisi üyeleri, seçtikleri üye ya da üyelerin görevden alınmasını isteyebilir. Bunun için tek imzalı bir öneri yeterlidir. Bu durumda istemi görüşen Parti Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.

Merkez Yürütme Kurulu’nun başkanı Parti Genel Başkanı’dır. Hazır bulunmadığı hallerde, toplantıyı görevlendireceği bir Genel Başkan Yardımcısı yönetir.

Merkez Yürütme Kurulu, olağan olarak 15 günde bir toplanır. Genel Başkan’ın gerekli görmesi halinde, belirlenen zamanda olağanüstü toplanır.

Merkez Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, tüzükteki istisnalar dışında, mevcudunun salt çoğunluğuyla karar alır.

MYK, bilgi, düşünce ve deneylerine başvurmak üzere toplantısına partili ve parti üyesi olmayan bireyler, uzmanlar davet edebilir. Parti üyesi olmayanların görüşülen konu veya konularda oy hakkı yoktur.

b) Görev ve Yetkileri

MYK, Partinin en üst yürütme organıdır.

Genel Kongre ile Parti Meclisi kararlarını ve talimatlarını uygular.

Parti örgüt ve kurullarının, kuruluş ve bölümlerinin, parti üyelerinin güçlü bir çalışma temposu kazanabilmesi için eğitim programları gerçekleştirir, alınmış kararları, yapılması gereken iş ve eylemleri yerine getirir, gerekli uyum ve koordinasyonu sağlar. Araştırma ve yayın çalışmaları düzenler.

Parti tüzüğü ve Parti Meclisi kararları doğrultusunda il ve ilçe kongrelerinin hazırlık görevlerini yerine getirir, belirli bir takvime göre gerçekleştirilmelerini denetler.

İki Parti Meclisi toplantısı arasında içte ve dünyada ortaya çıkan siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. sorunlarla ilgili olarak partinin görüşünü ve tavrını belirler.

Parti programının ve hedeflerinin geniş kitleler içinde daha büyük ve canlı bir destek bulması için gerekli tüm çalışmaları yapar. Kadın kitleleri içindeki parti çalışmasını denetler.

Parti örgütünün program, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde çalışmalarını denetler.

Parti Meclisi’nin Genel Kongre’ye sunacağı çalışma raporu, yıllık bütçenin kesin hesap ve bilançolarını hazırlayıp son haline getirmek üzere Parti Meclisi’ne teslim eder.

Partinin diğer partilerle, demokratik kitle örgütleriyle, öteki tüzel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenler, geliştirir ve sürdürür.

Parti gelirlerini arttırmak için gerekli yasal tedbirleri alır. Gelir makbuzunu bastırarak ilgili birimlere gönderir.

Parti Meclisi’nin genel ve yerel seçimler ile referandumlarına dair kararlarını uygular.

Tüzüğün öngördüğü yönetmelikleri hazırlar ve Parti Meclisi’nin onayından sonra uygular.

Parti Konferansları’nı toplar. Konferanslara kimlerin ve kaç kişinin katılacağına, ihtiyaçları göz önüne alarak Parti Meclisi karar verir. Uygun görülen konferanslara parti üyesi olmayan, konferansın ele aldığı konuda, alanda uzman ya da yetkin bireylerde davet edilir. Konferans değerlendirme ve kararlarının partiyi temsil edip etmeyeceğini Parti Meclisi kararlaştırır.

Merkez Yürütme Kurulu, zorunlu hallerde, tüzükte ayrı tutulmuş yetki konuları hariç olmak ve toplanacak ilk Parti Meclisi’ne sunulmak kaydıyla gerekli tüm karar ve önlemleri alabilir. Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanır ve görevleri yapar. Parti Meclisi, MYK’nın Parti Meclisi’ne  ait fakat tüzükte ayrı tutulmamış yetkilerini kullanarak aldığı kararları, salt çoğunluğa dayalı olarak iptal edebilir.

Madde 32- Genel Başkan Yardımcıları

Genel Başkan Yardımcıları, MYK üyeleri arasından ve MYK tarafından salt çoğunluk yöntemiyle ayrı ayrı oylanarak seçilir.

Genel Başkan Yardımcıları;

Siyasi Partiler, Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütleri
Örgütlenme
Eğitim, Basın-Yayın ve Propaganda
Uluslararası İlişkiler
Seçim İşleri
Genel Saymanlık

alanlarından sorumlu olmak üzere 6 kişidir. İhtiyaç duyulduğunda sayıları yürütecekleri işlere bağlı olarak Parti Meclisi’nce salt çoğunluğa dayalı olarak arttırılabilir.

Genel Başkan gerek gördüğünde, koordinasyon amacıyla Genel Başkan yardımcılarını toplantıya çağırır veya yardımcılarından birini toplantıyı düzenleyip Başkanlık etmekle görevlendirebilir.

Madde 33- Diğer Parti Örgütleri ve Yan Kuruluşlar

Kadın Meclisleri, Gençlik Kolları ve diğer yan kuruluşlardan oluşur.

Madde 34- Kadın Meclisleri

Kadın Meclisleri çalışmalarında “Sosyalist Kadın Meclisleri” ismini kullanır. Kısaltılmış adı SKM’dir.

Sosyalist Kadın Meclisleri örgütü, il ve ilçe Sosyalist Kadın Meclisleri, il ve ilçe sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulları ve Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu’ndan oluşur.

SKM; Partinin özerk kadın örgütlenmesidir.

Parti üyesi kadınlar, İlçe Sosyalist Kadın Meclisi üyeliğine mahsus deftere kayıtlarını yaptırdıklarında Sosyalist Kadın Meclisi üyesi olurlar.

Madde 35- İlçe Sosyalist Kadın Meclisi

İlçe Sosyalist Kadın Meclisi, Partinin ilçedeki Sosyalist Kadın Meclisi’ne kayıtlı tüm üyelerinden oluşur.

Madde 36- İlçe Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu

İlçe Sosyalist Kadın Meclisi Kongresi’nde gizli oy ve salt çoğunlukla seçilen 5 üyeden oluşur. 2 de yedek üyesi vardır.

Madde 37- İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri Kongresi

İlçe Sosyalist Kadın Meclisi’nin üyelerinin tümü Kongre delegesidir. Katılanlarla toplanır.

İlçe Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu’nun 5 asil, 2 yedek üyesini seçer.

İl Sosyalist Kadın Meclisi üyelerini seçer.

Seçimler gizli oyla yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır.

Madde 38- İl Sosyalist Kadın Meclisi

İlin, İlçe Sosyalist Kadın Meclisi kongrelerinde gizli oyla seçilen üyelerinden oluşur.

Toplam delege sayısı ve her ilçe sosyalist kadın meclisinin kaç delege göndereceği, Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu, tarafından belirlenir. Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu durumu kararlaştırırken üye sayısı ve tüm ilçelerin temsil edilmesi görüş açısından hareket eder.

Madde 39- İl Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu

İl Sosyalist Kadın Meclisi Kongresinde gizli oy ve salt çoğunlukla seçilen 7 üyeden oluşur. 3 de yedek üyesi vardır.

Madde 40- İl Sosyalist Kadın Meclisi Kongresi

İl Sosyalist Kadın Meclisi’nin tüm üyeleri Kongre delegesidir. Katılanlarla toplanır.

İl Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu’nun 7 üyesini ve 3 de yedek üyesi seçer.

Sosyalist Kadın Meclisleri Kongresi’nin delegelerini seçer.

Seçimler gizli oyla yapılır ve salt çoğunlukla karar alınır.

Madde 41- İl ve İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri Ortak Hükümleri

a) 60 günde bir hazır bulunanlarla toplanır. Mevcudun salt çoğunluğuyla karar verir.

b) Kurulu olduğu coğrafi alanda, ezilen cins olarak kadınların güncel ve genel sorun talep ve özlemlerini, cins bilinçlerinin düzeyini ve kadın dayanışmasının durumunu görüşür. İki toplantı arasında tüm bu konularda sergilenen pratikleri değerlendirir.

c) İlgili parti örgütünün, kadınlar arasında yürüttüğü politik ve sosyal kitle çalışmasının araç ve yöntemlerinin amaca uygun ve yeterli olup olmadığını denetler.

d) Parti saflarında erkek egemenliğinin kaba ve inceltilmiş biçimleri ile homofobiyle ve transfobiyle mücadelenin gelişimini ve sorunlarını ele alır.

e) Bütün bu konularda düşünceler geliştirir, değerlendirmeler yapar ve kararlar alır. Bunları partinin yetkili organlarına ve üst kadın örgütlülüğüne ulaştırır.

Madde 42- İl, İlçe Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu ve  Sözcülerine Dair Ortak Hükümler

a) Sosyalist Kadın Meclisi tarafından gizli oy ve salt çoğunlukla seçilir.

b) 1 yıl süreyle görev yapar.

c) Kendi içinden oy çokluğuyla sözcüsünü ve iki yardımcısını seçer.

d) Sosyalist Kadın Meclisi toplantılarının gündemini hazırlar, toplantı günü, yeri ve saatiyle birlikte üyelere ulaştırır.

e) Sosyalist Kadın Meclisi’nin ve üst kadın örgütlülüklerinin kararlarını uygular.

f) Kadınların ezilen cins olmalarıyla bağlı tüm sorunlarda, kadınların kurtuluşu görüş açısından taraf olup, parti üyesi olsun olmasın, kadınların cins bilinci edinmeleri, örgütlenmeleri, eğitimleri için tüm yasal ve tüzüksel haklarını kullanır. Aynı hedeflerle basılı ve görsel materyaller hazırlar. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarır. Yaz dinlence kampları, geziler, festivaller, sanatsal, kültürel ve mesleki kurslar, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenler.

g) Kadınlar içinde, partiye siyasal desteği ve örgütsel katılımı güçlendirmek, parti programında ortaya konulan amaçlar temelinde, partinin ideolojik etkisini yaymak ve kökleştirmek için çalışmalar yürütür ve yürütülmesine önderlik eder.

h)  Çalışma, yaşam ve sosyal  alanlarda Kadın Meclisi Komisyonları kurar.

ı) Kurulu olduğu yerdeki değişik kadın örgütleriyle ilişkileri yürütür, güncel ve genel sorunlarda birleşik mücadele imkanlarını değerlendirir, bu çerçevede kararlar alır.

i) Kurul sözcüsü, ilgili Kadın Meclisleri örgütünü temsil eder. Kurul toplantılarını yönetir. Çalışmaları koordine eder. Kadınları ilgilendiren gelişmelerle ilgili açıklamalar yapar, çağrılarda bulunur.

j) Yürütme Kurulu gündemini hazırlar.

k) Sosyalist Kadın Meclisi toplantısının gündem taslağını hazırlayıp Kurul’a sunar.

l) Bütün bu konularda yardımcılarının birini görevlendirebilir.

m) Olağanüstü toplantı kararı vermeye yetkilidir.

Madde 43- İl ve İlçe Sosyalist Kadın Meclisi Kongresi Ortak Hükümleri

a) 1 yılda bir toplanır

b) Toplantı yeter sayısı, delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayısı bulunamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

c) Toplantı açıldıktan sonra, aday birden çoksa gizli, değilse açık oyla divan Başkanı ve açık oyla iki Başkan yardımcısı seçilir. Divan gerek gördüğü sayıda yazman görevlendirir. Gündeme bağlı biçimde toplantıyı yönetir. Ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında oy çokluğuyla karar alır.

d) Kongre, Yönetim Kurulu’nun Çalışma Raporu temelinde dönem içinde söz konusu alandaki kadın kitleleri içinde yürütülen, siyasi, sosyal ve eğitsel faaliyetleri, üyelerin çok yönlü gelişimi ve güçlü bir devrimci cins bilinci edinmeleri doğrultusunda yapılanları, kadınların Parti ve Sosyalist Kadın Meclisi çalışmalarına katılım düzeylerini değerlendirir. Çalışmalarda kullanılan araç, biçim ve yöntemlerin verimini ve geliştirilmesi imkanları ele alır.

e) Toplumdaki erkek egemen çarkı öncelikle parti içinde kırmak için erkek üyelerin ideolojik eğitimleri, özgür kadınla özgür erkeğin eşitliği yolunda atılan adımları, karşılaşılan engelleri ve görevleri tartışır.

f) Yürütülen faaliyetlerin kadın kitlelerini parti saflarına yaklaştırmada, üye akışını süreklileştirmede yarattığı sonuçları görüşür.

g) Bütün bu konularda ulaştığı değerlendirmeleri, önerileri ve kararları bir üst örgüte ve Parti Meclisi’ne ulaştırır.

Madde 44-  Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu

Sosyalist Kadın Meclisleri Kongresi’nde gizli oy ve salt çoğunlukla seçilen 9 üyeden oluşur. 4 de yedek üye seçilir.

Kendi içinden bir sözcüsü ve il sosyalist kadın meclisleri yönetim kurullarıyla ilişkileri yürütmekten, yayın ve eğitim çalışmalarından, medya ve demokratik kadın örgütleriyle ilişkilerden sorumlu yeterince başkan yardımcısı seçer.

15 günde bir toplanır. Kararları hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alır.

Kongre’nin görüşeceği Çalışma Raporu’nu ve gündemi hazırlar.

Kadınların ezilen cins olmaklığıyla ilgili tüm sorunlarda, partinin programı ve hedefleri doğrultusunda taraf olur. Geliştirilecek pratik tutumlar konusunda perspektifler oluşturur, kararlar alır, bunları sosyalist kadın meclisleri alt örgütlenmelerine iletir.

8 Mart ve 25 Kasım’larda yapılacak etkinlik ve eylemlerle ilgili karar alır.

İl ve İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri’nin ve yönetim kurullarının çalışmalarını denetler, kongre hazırlıklarına yardımcı olur ve zamanında yapılmasını sağlar.

Parti üyesi kadınların, partinin programını, ilkelerini ve kadınların kurtuluşu sorunundaki perspektiflerini tam bir bilinç açıklığıyla sahiplenmeleri, parti içinde ve genel siyasal-toplumsal yaşamda etkin kişiler haline gelmeleri doğrultusunda, parti üyesi olmayan kadınların da katılabileceği eğitim çalışmaları, sempozyumlar, yaz dinlence kampları, geziler, festivaller, sanatsal ve mesleki kurslar düzenler. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarır. Yazılı ve görsel metaryaller hazırlar.

Sosyalist Kadın Meclisleri’nden ve yönetim kurullarından gelecek rapor ve bilgiler ışığında, erkek egemen ideoloji, kültür ve alışkanlıkların parti saflarındaki etkilerinin açığa çıkarılması ve ortadan kaldırılması için yürütülecek mücadeleyle ilgili, Parti Meclisi’ne ve Genel Başkan’a rapor sunar, önerilerde bulunur. Bu konulardaki ideolojik mücadelenin ve pratik önlemlerin sonuçlarını değerlendirir. Gerekli gördüğü yerde önerileri kararlaştırır.

Kadın kitleleri arasındaki politik, sosyal ve eğitsel çalışmaların araç, biçim ve yöntemlerinin amaca uygunluk ve verimlilik düzeyini değerlendirir. Kararlar alır.

Partinin kadın yayınlarını yönetir.

Parti Kadın Özgürlük Akademisi’nin çalışmalarını yönetir.

İçteki ve dünyadaki kadın örgütleri, grupları ve çevreleriyle ilişkiler kurur, birleşik mücadeleler ve ortak etkinlikler gerçekleştirir.

Düzenli ya da düzensiz aralıklarla, Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu üyelerinin, İl ve İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri Yönetim Kurulları sözcülerinin katılacağı toplantılar düzenler. Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak, bu toplantılar Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu ve Sosyalist Kadın Meclisleri İl, İlçe Yönetim Kurulları vb. biçimlerde de yapılabilir.

Madde 45- Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu Sözcüsü

a) Seçilmesi

Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu’nun üye tam sayısıyla yapılan toplantısında oy çokluğuyla seçilir

b) Görev ve yetkileri

Sosyalist Kadın Meclisleri’ni temsil eder. Sosyalist Kadın Meclisleri’nin ve Yönetim Kurulları’nın doğal başkanıdır. Toplantılara bu sıfatla katılabilir.

Kadınlarla ilgili tüm sorunlarda ve gelişmelerde, parti programı ve hedefleri doğrultusunda, Parti Sosyalist Kadın Meclisleri adına görüş açıklar, tutum alır, çağrıda bulunur.

Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu toplantısının gündemini hazırlar. Toplantı günü, yeri ve saatiyle birilikte üyelere ulaştırır. Son biçiminin verilmesi için Genel Yönetim Kurulu toplantısına sunar.

Bütün bu konularda yardımcılarına görev ve yetkiler verebilir.

Bilgi ve deneylerinden yararlanabileceği parti üyesi olmayan kadınları danışman olarak görevlendirebilir.

Madde 46 – Sosyalist Kadın Meclisleri Kongresi

İl Sosyalist Kadın Meclisi Kongreleri’nin seçip göndereceği delegelerden oluşur.

2 yılda bir toplanır. Bu süre, Kongre ve Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir.
Toplam delege sayısı ve her ile kaç delege düşeceği, üye sayısı ve her ilin temsil edilmesi görüş açısından

Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Toplantı yeter sayısı, delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz.

Kongre, en genç delege tarafından açılır. Divan seçimine gidilir. Divan Başkanı ve iki Divan üyesi salt çoğunluk ve gizli oyla seçilir. Divan, yeteri kadar yazman görevlendirir. Kararlarını oy çokluğuyla alır. Kongreyi yönetir. Gündemi uygular.

Gündemlere bağlı olarak ihtiyaç duyulan komisyonlar açık oyla oluşturulur. Kaç komisyonun  ve kaçar kişiden oluşturulacağına, öneriler üzerine kongre karar verir.

Kongre, Genel Merkez bünyesinde çalışacak ve Sosyalist Kadın Meclisleri’nin, Kongre’den sonraki en yetkili karar ve yönetim organı olan Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu’nun 9 üyesini gizli oy ve salt çoğunlukla seçer. 4 de yedek üye seçilir.

Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu’nun hazırladığı Çalışma Raporu’nu görüşür.
İçte ve dünyada, kadınların, kadın olarak, kadın işçi, kadın emekçi, kadın öğrenci olarak durumlarını, sorun, talep ve özlemlerini ele alır. Erkek egemen koşullardaki hukuki, ekonomik, siyasi, toplumsal eşitsizlikleri ve bunlara karşı mücadeleyi tartışır. Kararlar alır.

Partinin kadın kitleleri arasındaki politik ve sosyal çalışmalarını, kullanılan araç, yöntem ve biçimleri, kadın yayınlarının durumunu değerlendirir. Parti saflarında kaba ve inceltilmiş erkek egemen zihniyet, alışkanlık ve pratiklerin etki düzeyini, ortaya çıkış şekillerini ve sonuçlarını, kadın-erkek eşitliğinde alınan mesafeyi tartışır. Tüm bu konularda kararlar alır, öneriler oluşturur. Bunların bir örneğini Parti Meclisi’ne iletir.
Sosyalist Kadın Meclisleri’nin, Kurullarının ve Genel Yönetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışmaların, kadın kitlelerini partinin program ve güncel hedefleri etrafında birleştirme, seferber etme ve parti saflarında örgütleme görevini ne ölçüde yerine getirebildiğini, bu konudaki başarı, yetmezlik, sorun ve hedefleri tartışır, yeni dönemin görevlerini saptar.

Demokratik kadın hareketinin güçlendirilmesi için, kadın dernekleri, grupları, çevreleri ve platformlarıyla yürütülen ilişkileri, ortak etkinlikleri ve birleşik mücadeleyi değerlendirir. Bu çerçevede perspektifler geliştirir, kararlar verir.

Madde 47- Sosyalist Kadın Meclisleriyle İlgili Genel Hükümler

a) İlçe Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu İl Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulu’na, İl Sosyalist Kadın Meclisi Yönetim Kurulları Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu’na, Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu Parti Meclisi’ne karşı sorumludur.

b) Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu, İl ve İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri Yönetim Kurulları, çalışmalarını sürdürmek üzere Genel Merkez’de, il ve ilçelerde ayrı bina tutabilir.

c) Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu, İl ve İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri ve Yönetim Kurulları, toplantılarına oy hakkı olmaksızın, gündemleriyle ilgili konularda bilgi, düşünce, deney ve uzmanlıklarına başvuracakları kişileri katabilirler.

d) Sosyalist Kadın Meclisi Genel Yönetim Kurulu Sözcüsü, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarının; Sosyalist Kadın Meclisi İl Yönetim Kurulu Sözcüsü, Parti İl Yönetim Kurulu toplantılarının; Sosyalist Kadın Meclisi İlçe Yönetim Kurulu Sözcüsü, Parti İlçe Yönetim Kurulu toplantılarının kadınlara dair gündem maddelerinin görüşülmesine oy hakkına sahip olarak katılırlar.

e) Sosyalist Kadın Meclisleri İl ve İlçe Kongreleri ile Sosyalist Kadın Meclisleri Kongresi düzenlenirken, parti il, ilçe ve Genel Kongrelerinin aksatılmaması gözetilerek hareket edilir.

f) Parti Meclisi, Sosyalist Kadın Meclisleri Kongresi’nin, Sosyalist Kadın Meclisleri İl ve İlçe Kongrelerinin mühürlü seçim zarflarını hazırlar ve Divan Başkanlarına teslim eder.

Madde 48- Gençlik Kolu

27 yaşını bitirmemiş her parti üyesi, gençlik kolu üyeliğine mahsus deftere kaydedilmekle Gençlik Kolu üyesi olur.

Gençlik Kolu Yönetim Kurulları’nda yer alanlar 27 yaşını doldursalar da üyelikleri görev dönemlerinin sonuna kadar sürer.

Gençlik Kolu Örgütü; İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu, İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu ve Gençlik Kolu Genel Yönetim Kurulu’ndan oluşur.

Madde 49- İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulu ve Başkanı

İlçe Gençlik Kolu Kongresi’nde gizli oy ve salt çoğunlukla seçilen 5 üyeden oluşur. 2 de yedek üye seçilir.

İlçe Gençlik Kolu üyeleri toplantıları düzenler. Çalışmalarının gerektirdiği kararları alır.

Kendi arasından Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

Başkan, toplantıların gündemini hazırlar. İlçe Gençlik Kolu’nu temsilen açıklamalarda bulunup, çağrılar yapar. Parti İlçe Yönetim Kurulu’yla ilişkilerini sürdürür.

Madde 50- İlçe Gençlik Kolu Kongresi

İlçe Gençlik Kolu üyelerinin tümü kongre delegesidir.

Madde 51- İl Gençlik Kolu Yönetim Kurulu ve Başkanı

İl Gençlik Kolu Kongresi’nde gizli oy ve salt çoğunlukla seçilen 7 üyeden oluşur. 3 de yedek üye seçilir.
Kendi arasından Başkan ve 2 Başkan Yardımcısı seçer.

İl Gençlik Kolu Başkanı, İl Gençlik Kolu’nu temsil eder. Bu temelde açıklamalar ve çağrılar yapar. Toplantı gündemini hazırlar. Kurul üyeleri arasında koordinasyonu sağlar. Alınan kararların uygulanmasını denetler, ihtiyaç duyduğunda yetki ve görevleriyle ilgili olarak yardımcılarına yetki ve görev verir.

Partinin İl Yönetim Kuruluyla ilişkileri sürdürür.

Madde 52- İl ve İlçe Gençlik Kolu Yönetim Kurulları’na Dair Ortak Hükümler

a) Görev süresi 1 yıldır

b) 15 günde bir toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın oyunu verdiği seçenek çoğunluk sayılır.

c) Sorumluluk alanındaki gençliğin her tipten sorun ve taleplerine, partinin programı ve perspektifleri doğrultusunda taraf olur. Gençlerin siyasi, ekonomik, akademik, demokratik, kültürel, sportif sorun, talep ve özlemleri gündemleştiren çalışmalar yürütür, mücadeleler geliştirir. Bütün bu konularda basılı ve görsel materyaller hazırlar. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.

d) Üye gençlerin, partinin program ve ilkelerini biçimsel tarzda sahiplenmemesi, gerek parti içinde, gerekse de genel siyasal-toplumsal yaşamda etkin bireyler haline gelmeleri, politik, felsefi, sanatsal, bilimsel, kültürel, sportif gelişmeleri için eğitim çalışmaları ve pratik etkinlikler düzenler.

e) Kurulu olduğu yerin Parti Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Madde 53- İlçe Gençlik Kolu Kongresi

İlçe Gençlik Kolu üyelerinin tümü kongre delegesidir.

Madde 54- İl Gençlik Kolu Kongresi

İlin Gençlik Kolu üyelerinin tümü kongre delegesidir

Gençlik Kolu Genel Kongresi’yle aynı yıl yapılan toplantısında Genel Kongre delegelerini seçer.

Madde 55- İlçe ve İl Gençlik Kolu Kongrelerine Dair Ortak Hükümler

a) Toplantı yeter sayısı delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

b) 1 yılda bir toplanır. Kongre, gençlik kolu örgütünün kurulu olduğu yerin parti yönetim kurulu tarafından 6 ay ertelenebilir.

c) En genç delege tarafından açıldıktan sonra, üç kişilik Divan heyetini seçer. Divan kendi arasından Başkanını seçer ve yeter sayıda yazman görevlendirir. Divan’da kararlar oy çokluğuyla alınır.

d) Gençlik Kolu Yönetim Kurulu’nu seçer

e) Kararlar, salt çoğunlukla alınır.

f) Gençlik Kolu Yönetim Kurulu’nun Çalışma Raporu temelinde alanındaki, çalışmaları değerlendirir, yeni dönem için görüşler oluşturur, perspektifler belirler ve hedefler saptar.

Madde 56- Gençlik Kolu Genel Yönetim Kurulu ve Başkanı

Gençlik Kolları kongresinde gizli oy ve salt çoğunlukla seçilen 9 üyeden oluşur. 4 de yedek üye seçilir.

Salt çoğunlukla kendi arasından başkanını ve 3 de başkan yardımcısını seçer.

15 günde bir toplanır. 2 yıl süreyle görev yapar. Kararları salt çoğunlukla alır.

İçte ve dünyada mevcut ya da gelişen sorunların gençlikle ilgili boyutlarında ve dolaysızca gençlikle ilgili olan konularda parti gençliği adına taraf olur, değerlendirmeler yapar, görüş ve öneriler oluşturur, kararlar alır. Parti saflarındaki gençlerin demokratik ve meşru haklarını kullanarak pratik tutumlar geliştirmeleri için çalışır.

Partinin programı, ideolojisi ve siyasi mücadele anlayışı veya daha genel konularda eğitim toplantıları gerçekleştirir. Paneller, sempozyumlar, yaz dinlence kampları, geziler, festivaller, sanat kursları, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenler. Yazılı ve görsel materyaller hazırlar. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarır.

İçte ve dünyada gençlik örgütleriyle ilişkiler yürütür.

Parti Meclisi’ne karşı sorumludur.

Gençlik Kolu Genel Yönetim Kurulu Başkanı tüm gençlik kollarını temsil eder.

Başkanı olduğu kurulun üyeleri arasında koordinasyonu sağlar.

Toplantı gündemini hazırlar, yer, gün ve saatiyle birlikte kurul üyelerine bildirir.

Gençlik Kolları Genel Kongresi’ne sunulacak Çalışma Raporunu hazırlar.

Parti Meclisi ile ilişkileri yürütür.

Kimi görev ve yetkileriyle ilgili olarak yardımcılarını görevlendirebilir, yetkilendirebilir.

Madde 57- Gençlik Kolları Kongresi

Parti Meclisi’nin belirleyeceği sayıda delegeyle 2 yılda bir toplanır. Delegeler, Gençlik Kolu İl Kongreleri’nde seçilir. Her ilin kaç delege göndereceğini üye sayısı ve tüm örgütlü illerin temsil edilmesini gözeterek Parti Meclisi karar verir.

Toplantı yeter sayısı delegelerin salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayıya ulaşılamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Kongrede kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

En genç kadın delege tarafından açıldıktan sonra, Divan seçimine geçilir. Divan Başkanı ve 2 üye gizli oy ve salt çoğunlukla seçilir. Divan yeteri kadar yazman görevlendirir. Kararlarını oy çoğunluğuyla alır. Gündem temelinde Kongre’yi yönetir.

Kongre gündemi İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulları’nın önerileri alınarak ve Parti Genel Başkanı’yla değerlendirilerek, Gençlik Kolu Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

Gündem, Kongre’den 30 gün önceden İl ve İlçe Yönetim Kurulları’na ve delegelere ulaştırılır.

Kongre, gizli oy ve salt çoğunlukla 9 Genel Yönetim Kurulu üyesini seçer. 4 de yedek üye seçilir.

Genel Yönetim Kurulu’nun Çalışma Raporu doğrultusunda içte ve dünyada gençliğin durumunu, sorunlarını, taleplerini, özlemlerini ve mücadelesini görüşür. Dönem içinde partinin işçi, işsiz, kent emekçisi, öğrenci ve köylü gençlik içindeki siyasi faaliyetlerini, ideolojik etki düzeyini, örgütlenme çalışmalarını ve partili gençliğin mücadele gücünü değerlendirir. Çıkardığı süreli ve süresiz yayınlar üzerine tartışır. İçte ve dünyada gençlik örgütleriyle ilişkileri ve birleşik etkinlikleri düzeyini ele alır.

Yeni dönem için düşünceler perspektifler oluşturur, hedefler belirler, kararlar alır. Bunların bir örneğini Parti Meclisi ‘ne ulaştırır.

Madde 58- Gençlik Kolları’nın her düzeydeki Yönetim Kurulu toplantısına, ele alacağı konularda katkıda bulunacağını düşündüğü fakat parti üyesi olmayan kişileri de davet edebilir. Bu bireylerin oy hakkı yoktur.

Madde 59- Gençlik Kolları’nın her düzeydeki kongresi düzenlenirken, Partinin İlçe, İl ve Genel Kongresini aksatmayacak bir tarih seçilir.

Madde 60- Genel olarak bir Gençlik Kolu ve tek tek illerde, ilçelerde Gençlik Kolu kurulup kurulmayacağına Parti Meclisi karar verir. İl ve ilçeler için karar almadan önce söz konusu yerdeki parti örgütleriyle görüş alış verişinde bulunur.

Madde 61 – Parti Örgütünün Diğer Yan Birim ve Kuruluşları

Parti örgütlerince yukarıda sayılanlar dışında, Partinin Tüzük, Yönetmelik, Program ve kararlarında belirtilen konuları tanıtmak, hayata geçirmek, yerel iç veya dünya ölçeğindeki sorunlarla ilgili araştırma, plan, proje ve stratejiler üretmek amacıyla gerekli konularda ve zamanlarda, partili ve partili olmayan uzman bireylerin ücretli veya ücretsiz, sürekli veya geçici çalışacak biçimde Genel Merkez veya İl ve İlçeler düzeyinde ve yaygın şekilde çalışma grup ve komisyonları oluşturulabilir. Süreli ve süresiz yayınlar çıkarılabilir.

Madde 62- Parti Grupları

Parti grupları, TBMM Parti grubu, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi gruplarından oluşur.

Madde 63- TBMM Grubu 

Partili milletvekillerince oluşturulur. Aynı zamanda meclis parti kadın grubu oluşturulur.  Genel Kongre kararları ve parti programı doğrultusunda yasama çalışması yapar.

Genel Başkan, Meclis üyesi ise Grup Başkanı’dır. Görev ve yetkileri grup iç tüzüğüyle belirlenir.

Madde 64- İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Grupları

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi’ndeki partili üyeler, kendi aralarında bir grup oluştururlar. Her iki meclis de ayrıca kadın grupları kurar. Partili Belediye Başkanı bu grubun başkanıdır. Belediye Başkanı partili değilse, İl Başkanı, yokluğunda İlçe Başkanı grubun doğal başkanıdır.

Meclis grupları kendi içlerinde başkan vekili ve sözcülerini seçer.

İl ve İlçe Başkanları parti gruplarını bütçe, yıllık program ve faaliyet raporları görüşmeleri öncesi olmak üzere, 1 yıl içinde en az üç kez toplantıya çağırırlar ve toplantıyı yönetirler.

IV. PARTİ DİSİPLİN KURULLARI

Madde 65 – İl Disiplin Kurulu

a) Oluşumu
Her ilde, İl Kongresi tarafından İl Yönetim Kurulu’nun seçimine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen 5 asil üyeden seçilir. 3 de yedek üye seçilir.

b) Yetkileri
İl Başkanları, İl Yönetim Kurulu, İl Disiplin Kurulu, İl ve İlçe Belediye Başkanları haricindeki üyelerin disiplin kovuşturmasını yapar ve karara bağlar.

Madde 66- Merkez Disiplin Kurulu

a) Oluşumu
Genel Kongre’de, Parti Meclisi’nin seçimine dair usul ve esaslara göre seçilen 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşur.

b) Yetkileri
Partinin merkez organlarında görevleri olanların, İl Başkanlarının İl Yönetimi Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin, İl ve İlçe Belediye Başkanlarının kendi başkan ve üyelerinin disiplin kovuşturmasını yapar ve karara bağlar.

Madde 67- Grup Disiplin Kurulu

a) Oluşumu
TBMM Grubu’nun gizli oyu ve salt çoğunlukla, üyeler arasından seçeceği 5 asıl üyeden oluşur 3 de yedek üye seçilir.

b) Yetkileri
TBMM Grubu üyeleriyle ilgili disiplin suçları kovuşturması yapar ve karara bağlar.

Madde 68- Müşterek Disiplin Kurulu

a) Oluşumu
Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nun birlikte toplanmasından oluşur.

b) Yetkileri
TBMM parti üyelerinin partiden geçici veya kesin ihraçlarını gerektiren eylemleri nedeniyle soruşturma yapar ve parti içi işlemler açısından kesin karar verir.

Madde 69- Disiplin Kuruluna Sevk Yetkisi

Disiplin Kurulları kendiliğinden (re’sen) soruşturma başlatmaz ve yapmazlar. İl Disiplin Kurulu’na sevk yetkisi İl Yönetim Kurulu’na; Merkez Disiplin Kuruluna sevk yetkisi Parti Meclisi’ne; TBMM Disiplin Kurulu ile müşterek disiplin kuruluna sevk yetkisi TBMM Grup Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi’ne aittir.

Disiplin Kurulu’na sevk kararı, yetkili kurulun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla alınır. Yetkili kurul karar vermeden önce ilgiliyi dinleyip gerek gördüğü inceleme ve araştırmaları yapabilir.

Disiplin soruşturması başvurusunda bulunan birey yetkili kurulun üyesi ise, konuyla ilgili toplantı ve görüşmelere katılamaz, inceleme ve araştırma yapmakla görevlendirilemez.

Disiplin Kurulu’na sevk kararlarının; ihlal edilen tüzük maddesini ve uygulanması istenen disiplin cezası ile nedenlerini açıklar şekilde gerekçeli olması zorunludur.

Madde 70- Disiplin Kurulları’nın Ortak Hükümleri

a) İlk toplantılarında, gizli oyla bir başkan ve bir sekreter seçerler.

b) Partinin Disiplin Kurulu üyeleri aynı dönemde birden fazla disiplin kurulu üyeliği yapamazlar. Kongre delegeliği, TBMM Grup üyeliği hariç bir parti organında görev alamazlar.

c) Kurul üyeleri arasında boşalma olması halinde sıradaki yedek üye kurul başkanı tarafından göreve çağrılır.

d) Günü ve zamanı belli olan toplantılara haklı bir gerekçesi olmaksızın ard arda 3 kez veya 1 yıl içinde aralıklarla 6 kez katılmayan üye kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine yedek üye davet edilir.

e) Disiplin Kurulları, üyelerinin en az 2/3 ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verilir. Ancak Siyasi Partiler Yasası’nın 101/d-1 Maddesince gösterilen durumlar dışında, üyelikten kesin çıkarılmak için üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilmesi gerekir.

f) Kurul Başkanı ve üyeleri kendi haklarında yürütülen soruşturmalara katılamazlar.

g) Disiplin Kurulu’na sevk edilen partilinin savunması alınmadan veya savunma veremeyeceği anlaşılmadan karar verilemez.

Savunma daveti kurul başkanınca yapılır; davet yazısında uygulanması istenen disiplin cezasıyla, buna neden gösterilen söz veya fiiler açıkca belirtilir.

Savunma için gerekli süre, çağrının ilgiliye bildiriminden itibaren 15 gündür. Seçimlerde veya kamuoyu önünde açıkca veya yayın yoluyla işlenen disiplin suçları için bu süre 7 gündür.

h) Disiplin Kurulu’na sevk edilen kişinin kadın veya ezilen cinsel kimlikten olma durumunda, ön soruşturma Disiplin Kurulu’nun kadın üyeleri tarafından yürütülür. Disiplin Kurulu gerekli gördüğü noktada, SKM’den danışman ve raportör talebinde bulunabilir. Kadına yönelik cinsel suçlarda, kadın beyanı esas alınır.

ı) Disiplin Kurulları, kararlarını en geç 60 gün içinde verirler. Ancak soruşturma nedeniyle ilgili tedbiren görevinden alınmışsa bu süre 30 gündür. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan soruşturmalar için, gerekçeleri gösterilmek suretiyle Merkez Yürütme Kurulu’ndan ek süre istenir. Ek süre, 30 günden fazla olamaz.

i) Konunun tüzük gereği gündem konusu olma hali hariç, Disiplin Kuruluna sevk kararları ile disiplin kurullarında görüşülen soruşturma ile ilgili disiplin kurulu kararı kesinleşinceye kadar parti kurullarında, toplantılarında ve kongrelerinde konu hakkında görüşme açılamaz, söz alınamaz, yayın yapılamaz. Parti Meclisi’nin bireyin veya bireylerin disiplin cezasını kaldırma (af) görüşmeleri bunun dışındadır.

j) Yönetim Kurulları ve bilgilerine, tanıklıklarına gerek duyulan üyeler, Disiplin Kurulunun incelemelerini zorlaştırmamak, isteklerine süresinde cevap vermek zorundadırlar.

k) Disiplin Kurulları, ceza istemine yol açan eylemlerle bağlıdırlar. Gerek görmeleri halinde soruşturmayı genişletir ve tanık dinleyebilirler. Soruşturmaya konu olan söz, tutum ve davranışların sabit cezayı gerektirip gerektirmediğini belirlerken, iddia, savunma ve delilleri değerlendirme takdir hakkına sahiptir. Ancak disiplin kurulları, sevk kararını önerilen cezadan daha ağır bir ceza veremezler.

l) Disiplin Kurulu’nca verilen karar, en geç 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve ilgili parti birimine bildirilir.
m) Disiplin cezalarının sonuç doğurması için kesinleşmiş olması gereklidir. Parti yetkilileri ve organları, kesinleşmiş disiplin kurulu kararlarının uygulanmasını geciktiremezler.

Madde 71- Parti Disiplin Cezaları

a) Uyarma

b) Kınama

c) Partiden ve gruptan geçici ihraç

d) Partiden ve gruptan kesin ihraç

Madde 72- Uyarma Cezası ve Gerektiren Haller

Uyarma, partilinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.

Şu hallerde uygulanır:

a) Yetkili organlarca davet edildiği halde toplantılara özürsüz katılmamak,

b) Kendisine bildirilmiş görevler karşısında ciddiyetsiz tutumlar sergilemek,

c) Durumu uygun olduğu halde aidatını ödememek,

d) Parti üyelerinin kişilik haklarını zedeleyecek beyan ve davranışlarda bulunmak.

Madde 73 – Kınama Cezası ve Gerektiren Haller

Kınama, partilinin, yazılı olarak ‘kusur’ bildirilerek uyarılmasıdır.
Şu hallerde uygulanır:

a) Yetkili kurullarca verilen parti görevini yapmamak ve kararlara aykırı davranmak,

b) Görevli olmadığı konularda kendini görevli gibi göstermek,

c) Parti alehine tazmini gerekli bir zarar doğurmasa bile, tutulması gereken defter ve kayıtları usulüne uygun olarak tutmamak,

d) Partideki göreviyle bağlı hizmet gereği kendisine teslim edilmiş veya malzemenin ihmal sonucu kaybına neden olmak,

e) 1 yıl içinde 2 kez uyarma cezası almak.

Madde 74 – Üyelikten Geçici Çıkarma Cezası ve Gerektiren Haller

Üyelikten geçici çıkarma cezası, 6 aydan az 1 yıldan çok olmamak üzere partilinin üyeliğinin, dolayısıyla tüm parti görevlerinin dondurulmasıdır.

Geçici çıkarma cezası karar tarihinde başlar, sürenin dolmasıyla yeni bir karar ve işleme gerek olmadan kalkmış sayılır.

Üyelikten geçici çıkarma cezası partinin programına, tüzüğüne, organlarına bağlayıcı kararlarına yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Şu hallerde uygulanır:

a) Partinin ve parti organlarının toplantılarının dışına çıkarılmaması gereken konuları hangi nedenle olursa olsun açıklamak,

b) Kendisine veya başkasına kişisel çıkar sağlamak için parti içindeki yetki ve görevlerinden veya partili kimliğinden yararlanmak,

c) Özel alan dahil olmak üzere kadınlara, çocuklara, farklı cinsel yönelimlere şiddet uygulamak, ( Bu fıkra tümden çıkartıldı)

d) Seçimlerde parti adaylarına karşı başka parti adayları için çalışmak,

e)1 yıl içinde 2 kez kınama cezası almak.

Madde 75- Üyelikten Kesin Çıkarma Cezası ve Gerektiren Haller

Kişinin parti kaydının ve parti ile tüm ilişkilerinin sona ermesine yol açan kesin çıkama cezası olanlar parti örgütüne duyurulur.

Şu hallerde uygulanır:

a) Partinin program ve tüzüğünde ifade edilmiş amaç ve değerlere karşıtlık içindeki davranışlar sergilemek veya bu tür kuruluşlarla ilişkide olmak,

b) Partinin parasını, eşyasını, mallarını ya da üyelerce parti çalışmaları için kendine emanet edilen parayı, eşyayı, malları kişisel amaçları için kullanmak,

c) Partiye ait belgeler ve kayıtlarda değişiklik ve hile yapmak, gerçeklere aykırı üye yazmak, kayıt yapmak ya da kayıtları bozmak veya makul bir neden olmaksızın üye kabul talepleri konusundaki işlemleri yapmamak, yapmaktan kaçınmak, parti içi ve dışı seçimlerde hile yapmak,

d) Yetkili organların kararları olmadan başka partilerin listelerinden veya bağımsız aday olmak,

e) Disiplin Kurulu’na yalana dayalı başvuruda bulunmak, yalancı tanıklık yapmak,

f) Cinsel tacizde bulunmak, ve her türlü cinsel şiddet uygulamak.

g) Rüşvet almak, yolsuzluk ve dolandırıcılık yapmak,

h) Partililere, özel alan dahil olmak üzere kadınlara, çocuklara, ezilen cinsel kimliklilere, engellilere, mağdur durumdaki bireylere şiddet uygulamak

ı) 2 yıl içinde farklı gerekçelerle 3 tüzüğün 74. maddesinin f şıkkında yazılı gerekçeyle 2 kez geçici ihraç cezası almak.

Madde 76- Tedbirli Olarak Disiplin Kurulu’na Sevketmek

Tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk, üyenin partideki görevlerinden derhal uzaklaştırılmasını gerektirir.
Partiden kesin veya geçici ihracı gerektiren hallerde, Disiplin Kurulu’na sevke yetkili kurul tedbirli olarak sevk kararı verebilir. Bunun için tüzüğün 75. maddesinin a,b,c,f,g şıklarında salt çoğunluk, bunlar dışındaki şıklarda ise 2/3 çoğunluk gerekir.

Tedbir kararı İl Yönetim Kurulu’nca verilmiş ise ilgili üye 7 gün içinde soruşturmayı yapacak Disiplin Kurulu’na itiraz yapabilir. Kurul bu itirazı 7 gün içinde karara bağlar. Taraflar bu karara karşı 7 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edebilirler. Merkez Disiplin Kurulu’nun 7 gün içinde vereceği karar kesindir.

Tedbirli sevk kararları Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu ve TBMM Grup Yönetim Kurulu tarafından verilmişse, yukarıda yazılı süreler içinde soruşturmayı yapacak Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir. İtiraz üzerinde 7 gün içinde verilecek karar kesindir.

Disiplin kurulları soruşturmanın her aşamasında, tedbirin kaldırılmasına karar verme yetkisine sahiptirler.
Kovuşturma sonunda Disiplin Kurulu’nca ceza verilemez veya uyarma ya da kınama cezasına dönüştürülürse başka bir karara gerek olmadan tedbir kalkmış sayılır ve ilgili üyenin tedbir kararıyla kalkmış hakları iade edilmiş olur.

Madde 77 – Disiplin Kurulları’na İtiraz Hakkı

a) İl Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlara karşı ilgili üye, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na itiraz edebilir.

Üyelere ait itiraz dilekçeleri İl Yönetim Kurulu’na verilir. İl Yönetim Kurulu kendi görüşünü de eklemek suretiyle dosyayı 10 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na gönderir.

İl Disiplin Kurulu’nca verilmiş kesin çıkarma cezalar, ilgili, itiraz etmemiş olsa bile incelenmek ve karar verilmek üzere İl Disiplin Kurulu’nca Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilir.

b) Hakkında partiden veya gruptan geçici veya kesin çıkarma cezası verilen parti üyesi, bu cezaya karşı, disiplin kuruluna sevk eden kurulun görev ve yetkisizliği ya da alınan kararın parti tüzüğüne veya ilgili yönetmeliğe aykırı olduğu savıyla kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde nihai kararı veren kurulun bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz edebilir. Mahkemenin vereceği karar kesindir.

Madde 78- Kesinleşmiş Disiplin Cezalarının Kaldırılması (Af) Yetkisi

Disiplin kurullarınca verilip kesinleşmiş disiplin cezalarının kaldırılması yetkisi, Parti Meclisi’ne aittir.

Madde 79

Disiplin Kovuşturmasına Başlanması, Savunma, Disiplin Kurullarının Görev Bölümü, Toplantı ve Çalışma Yöntemleri “Disiplin Yönetmeliği” ile düzenlenir.

V. SEÇİMLER VE ADAYLAR

Madde 80- Seçimlerle İlgili Karar Yetkisi

Partinin genel ve yerel seçimlere tamamen veya kısmen katılıp katılmamasına karar verme yetkisi Parti Meclisi’ne aittir.

Madde 81- Adaylık Başvurusu ve Ön İnceleme

Adaylık başvuruları, Parti Meclisi başka türlü bir karar vermedikçe Genel Merkez’deki ilgili birime ve İl Başkanlıkları’na yapılır.

Başvurular tamamlandıktan sonra, MYK adaylar hakkında uygunluk ve yasal zorunluluklar açısından ön inceleme yapar veya kurulacak bir komisyona yaptırıp sonuçların Parti Meclisi’nde değerlendirilmesinin ardından aday adayı listeleri kesinleşir.

Madde 82- Aday Tespit ve Sıralama Usulleri

Genel, kısmi veya ara milletvekili seçimlerinde aday adaylığı kesinleşenler arasından parti adayları ve bu adayların liste sıralaması:

a) Ön seçim

b) Örgüt yoklaması

c) Merkez yoklaması

usullerinden biri veya bir kaçı ile yapılabilir.

Tüm seçim çevrelerinde bu usullerden yalnızca birinin ya da her seçim çevresine göre bu usullerden birinin veya bir kaçının uygulanacağına Parti Meclisi karar verir.

Madde 83- Ön Seçim Usulü ile Aday ve Liste Sıralaması Yapmak

Ön seçim, her seçim çevresinde, Siyasi Partiler Yasası’nın usul ve esaslarına göre o seçim çevresinde partiye kayıtlı bütün üyelerin ön seçim seçmeni olarak, yargı gözetiminde gizli oy, açık sayım esasına göre yapacakları seçimle parti adaylarını ve liste sıralamasını belirlemelidir.

Madde 84- Örgüt Yoklaması Usulü ile Aday Liste ve Sıralaması Yapmak

Örgüt yoklaması, örgüt yoklaması seçmeni olarak nitelenen partiler tarafından, Siyasi Partiler Yasası’nda yazılı usul ve esaslara göre yargı gözetimi altında gizli oy açık sayım esasına göre aday ve liste sıralaması yapılmasıdır.

Örgüt yoklaması seçmenleri;

Yoklamanın yapılacağı seçim çevresinde oturan ve üyeliği devam eden:

a) Parti kurucuları

b) Eski Bakan ve milletvekilleri

c) Eski il, ilçe ve Belediye Başkanları

d) Eski il, ilçe sosyalist kadın meclisleri yönetim kurulu ve gençlik kolu başkanları

e) İlin partili bakan ve milletvekilleri

f) İl, ilçe Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu üyeleri

g) Partili Belediye Başkanları, Belediye İl Genel Meclisi üyeleri

h) İl, İlçe Sosyalist Kadın Meclisleri Yönetim Kurulu ve Geçlik Kolu Başkanları

ı) Partili köy ve mahalle muhtarları

i) Belde örgütü başkanı, köy, mahalle temsilcileri

j) İl kongresi asıl delegeleri

k) Demokratik kitle örgütlerinin partili Başkan ve temsilcileridir.

İl içinde birden fazla seçim çevresi olması halinde, yukarıda yazılı örgüt yoklama seçmeni, üye olarak kayıtlı bulunduğu ilçenin yer aldığı seçim çevresinde sadece 1 oy kullanabilir. Partili Bakan ve milletvekilleri ise tek oylarını il içinde dilediği seçim çevresinde kullanabilir.

Madde 85- Merkez Yoklaması Usulü ile Aday ve Liste Sıralaması Yapmak

Merkez yoklaması usulü, aday adaylıkları kabul edilenlerin seçim çevrelerine göre aday ve liste sıralamasının doğrudan Parti Meclisi tarafından yapılmasıdır.

Madde 86- Aday Listelerinde Eksilmenin Giderilmesi

İstifa, ölüm ve kısmi iptal gibi nedenlerle aday listelerinde boşalma olması halinde, sıralama ön seçim veya örgüt yoklaması usullerinden biri ile yapılmışsa, boşluk, liste sonuna kaydırılarak en çok oy almış liste dışı adayın sisteme dahil edilmesiyle doldurulur.

Ön seçim veya örgüt yoklaması tümden veya seçim çevresi ölçeğinde en az 1/3 oranında iptal edilmiş ise, boşalan adaylıkları tamamlamaya Parti Meclisi yetkilidir.

Merkez yoklaması usulü ile yapılan listelerde meydana gelebilecek boşalmalarda liste kaydırması yapılmaz. Boşalan sıra, Parti Meclisi’nin belirlediği ismin bildirilmesiyle doldurulur.

Madde 87- Yerel Seçimlerde Adaylık ve Ön İnceleme

Tüzüğün 81. maddesindeki usul ve esaslar, yerel seçim ön incelemeleri için de geçerlidir.

Madde 88- Yerel Seçim Aday Tespit ve Sıralama Usulü

Ön inceleme sonucu ile oluşacak aday adayları arasından, Belediye Başkan adayları ile belediye ve il genel meclisleri adayları sıralamaları, tüzüğün 82. maddesinde yazılı usullerden birinin, bir kaçının veya tamamının, aynı seçim çevresi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada ya da ayrı ayrı kısmi veya tam olarak uygulanması suretiyle hangi yöntemle yapılacağı Parti Meclisi’nce kararlaştırılır.

Madde 89- Yerel Seçimlerde Ön Seçim, Örgüt ve Merkez Yoklaması

Bu konularda tüzüğün 83, 84 ve 85. maddelerindeki usul ve esaslar aynen geçerlidir.

Madde 90- Aday Listelerindeki Eksikliğin Giderilmesi

Bu konuda tüzüğün 86. maddesindeki usul ve esaslar aynen geçerlidir.

Madde 91- Ortak Hüküm

Milletvekilliği ve yerel seçimlerde aday adayı için parti üyesi olma şartı aranmaz. Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, parti üyeliğine alınmış sayılırlar. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları Genel Merkez’ce yapılır. Yerel seçimlerde aday olup seçilenler ise, üyelik kaydı için gereken evrakları seçim sonuçlarının     ilanından sonra 1 ay içinde ilgili ilçeye verirler ve kayıt işlemlerini yaptırırlar.

Madde 92- Adaylık Yönetmeliği

Milletvekili seçimlerinde ve yerel seçimlerde adaylık başvurusu, aday adayları ile ilgili olarak yapılacak incelemenin niteliği, yöntemi, adaylığa baş vuranlardan ve adaylardan alınacak aidatın ölçüsünü, adayların belirlenmesinde uygulanacak yöntem ve adaylıkla ilgili diğer konular “Adaylık Yönetmeliği”nde düzenlenir.

VI. MALİ HÜKÜMLER

Madde 93- Partinin Gelirleri

a) Giriş ve üyelik aidatı

Üyeliğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere en az 5, en çok 2 bin TL giriş aidatı ödenir.
Aylık üyelik aidatı 5 TL’den az, 250 TL’den çok olamaz.

Parti Meclisi giriş ve üyelik aidatının asgari ve azami miktarlarıyla ilgili olarak, asgari ücret ile ekonomik, toplumsal koşulları gözeterek düzenleme yapma yetkisini sahiptir. Bu yetkisini kullanırken Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddesinde belirtilen asgari ve azami miktarları çerçeve alır.

Her üye kaydını yaptırdığında yukarıdaki miktarlar arasında ne kadar aidat ödeyeceğini belirtir. Aidatlar, üyelerin bağlı olduğu İlçe Başkanlıkları’na ödenir.

b) Milletvekili ve Belediye Başkanlığı Aidatı

Bu aidatın yıllık miktarı, milletvekillerinin ve Belediye Başkanının aylık net maaşını aşamaz.

c) Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat

Bu aidatın alınıp alınmayacağına ve alınacaksa, adaylara ekonomik ve sosyal durumlarını da göz önünde tutarak miktar belirleme yetkisi Parti Meclisi’ne aittir.

d) Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak Gelirler

Satış fiyatları, yasa gereği Parti Meclisi’nce belirlenecek olan parti bayağı, rozeti, flaması vb. rümuz ve unsurların satışları ile parti yayınları, üye kimlik kartları, parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında elde edilecek gelirlerdir.

e) Etkinliklerden Sağlanacak Gelirler

Parti örgütlerince düzenlenecek kültür-sanat etkinlikleri ile gece, yemek, kermes gibi etkinliklerden sağlanacak gelirlerdir.

f) Mal Varlığından Elde Edilecek Gelirler

Parti Meclisi amaç ve çalışmalar için gerekli olan taşımazları satın almaya, sahibi olduğu taşınır ve taşınmaz mal varlığını satmaya, kiralamaya yetkilidir. Bu faaliyetlerden elde edilecek gelirler parti gelirleridir.

g) Bağışlar

2820 sayılı siyasi partiler yasasının 66. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılacak bağışlardan elde edilen gelirlerdir.

h) Hazine Yardımı

Hazinece partiye yapılan yardımlardır.

Madde 94- Gelirlerin Sağlanması Usulü

Partinin Genel Merkezi ile bütün örgütlerinde gelirler Parti Meclisi’nce bastırılan, seri ve sıra numaraları belli olan makbuz karşılığında kabul edilir, sağlanır. Bu makbuzlara dair kayıtlar Genel Sayman nezdinde tutulur.
Parti örgütleri aldıkları ve kullandıkları makbuzlar nedeniyle Parti Meclisi’ne karşı mali sorumluluk taşırlar.
Makbuz dip koçan veya kopyalarını saklama süresi Anayasa Mahkemesi’nin ilk inceleme kararının partiye bildirim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Madde 95- Parti Giderleri

Program amaçlarına aykırı harcama yapılamaz. Partinin bütün giderleri parti tüzel kişiliği adına yapılır.
Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen miktarı aşan bütün harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile belgelenmesi gereklidir. Harcamalar, gideri yapan örgüte göre yetkili organın kararıyla yapılır. Acil hallerin gerekli kıldığı harcamanın parti muhasebesine girebilmesi için yetkili organ kararı ile olura bağlanması gerekir. Ancak yetkili organca onaylanmış ve ilgili örgüt bütçesinde bulunması şartıyla mevzuatta belirtilen miktarı geçmeyen harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.

Giderlere ait belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, kesin hesabın Anayasa Mahkemesi’nin ilk inceleme kararının partiye bildirilme tarihinden itibaren 5 yıldır.

Parti örgütleri, bağlı bulundukları üst örgüte gelir ve giderleri hakkında 6 ayı geçmeyen sürelerde hesap bildirimi yapmak zorundadırlar.

Madde 96- Koruma ve Harcamalardan Doğan Mali Sorumluluk

Elde edilen gelirlerin, demirbaş eşya ve mahkemelerin korunması ile yapılacak harcamalar, sözleşmeler ve girişilecek yükümlülükler; Genel Merkez’de Parti Tüzel Kişiliği adına, İllerde İl Yönetim Kurulu, ilçelerde İlçe

Yönetim Kurulu adına yetkili kılınan kişi veya kurulla sağlanır ve yapılır.

Partide alt örgütler üst örgütlere ve Genel Merkeze karşı koruma ve harcamadan ötürü şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar.

İl ve İlçe Yönetim Kurulları’nın sözleşme yapması ve yükümlülük altına girmesi Parti Meclisi’nin yazılı iznine bağlıdır. Bu izne sahip olmadan veya sonradan bir kararla onaylanmadan il ve ilçe yönetim kurullarınca yapılan sözleşmeler ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Parti Meclisi ya da Genel Başkan aleyhinde sorumluluk, sözleşme ve yükümlülük getiren işlem altında imzası bulunan birey veya bireylere aittir.

Madde 97- Borç Verme Yasağı

Parti tarafından üyelere, gerçek ve tüzel kişilere hiçbir biçimde borç verilemez.

Madde 98- Bütçe ve Kesin Hesap

Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.

a) Bütçenin Hazırlanması ve Onaylanması

İl Yönetim Kurulları, bağlı ilçeleri de kapsayacak biçimde gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık bütçe hazırlar ve ilgili takvim yılından önceki Ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze gönderir.
Bu bütçeler ile aynı süre içinde Genel Merkez bütçesi en geç Aralık ayı sonuna kadar Parti Meclisi’nde incelenir ve karara bağlanır. Yapılan bu işlemin bütünü, partinin yıllık tahmini bütçesini oluşturur.

b) Kesin Hesabın Hazırlanması ve Onaylanması

İl Yönetim Kurulları bağlı ilçeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen Nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesabı hazırlar ve Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez de aynı sürede kesin hesabı hazırlar ve illerden gelenlerle birlikte, incelenip birleştirerek karara bağlanmak üzere Parti Meclisi’ne sunar. Bu işlemlerin tamamı, partinin kesin hesabını oluşturur.

c) Kesin Hesap Bildirimi

Genel Başkan, birleştirilen ve karara bağlanan partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap evrak örneğinin onaylı birer suretini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi’ne verir ve bir örneğini bilgi amacıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir.

Madde 99- İl ve İlçe Örgütlerine Genel Merkez Yardımı

Hazine yardımının en az yüzde 25’i il örgütlerine aktarılır.

Madde 100- Kadın Meclislerine ve Gençlik Kollarına Gelir Aktarımı

Hazine yardımını da dahil olmak üzere, il, ilçe ya da Genel Merkez düzeyinde elde edilen gelirlerin  %25’i Kadın Meclislerine, yüzde 10’u Gençlik Kollarına aktarılır.

VII. DANIŞMA KONFERANSI, DANIŞMA MECLİSİ, BÖLGE DANIŞMA KONFERANSI VE YARDIMCI ÜNİTELER

Madde 101- Genel Konferans

Parti Meclisi gerek gördüğü konuda ve zamanda, dayanışma niteliğindeki Genel Konferans toplar.
Genel Konferans, ele alınacak konu veya konulara bağlı olarak, bilgi, deneyim ve uzmanlıkları gözetilerek, Parti Meclisi tarafından davet edilecek partili ve partisiz katılımcılardan oluşur. Konferansta parti üyesi olmayanların oranı toplam çağrıların yüzde 20’sinden fazla olamaz.

Genel Konferans hazır olanlarla toplanır.

Genel Konferans, parti çalışmalarının şu ya da bu yönünün geliştirilmesinin sorunları, yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmeler karşısında izlenmesi gereken politikalar gibi konularda ve ele alınan sorun ve sorunlarda parti çalışmalarının muhasebesini de kapsayacak biçimde tartışmalar, değerlendirmeler yapar.
Genel Konferans’ın analiz, değerlendirme ve sonuçlarının, Parti Meclisi’ne rapor ve öneri olmak dışında bir bağlayıcılığı yoktur. Bunlardan nasıl yararlanılacağına, kamuoyuna bir açıklama yapılıp yapılmayacağına Parti Meclisi karar verir.

Madde 102- Merkezi Danışma Meclisi

Merkez Yürütme Kurulu gerek gördüğü zamanlarda, MYK üyelerinin, İl ve İlçe Yürütme Kurulu Başkanlarının, Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Yönetim Kurulu’nun ve Gençlik Kolu Genel Yönetim Kurulu’nun katılacağı Danışma Meclisi Toplantısı düzenler.

Merkezi Danışma Meclisi, hazır bulunanlarla toplanır.

Danışma Meclisi, Partinin belirli bir dönemdeki çalışmalarının şu ya da bu yönü veya yönleri üzerine tartışıp değerlendirmeler yapar ve Parti Meclisi’ne sunulmak üzere öneriler kararlaştırır.

Değerlendirme ve önerilerin dikkate alınıp alınmaması ve uygulanıp uygulanmaması tümüyle Parti Meclisi’nin yetkisindedir. Parti Meclisi ihtiyaç duyarsa, kamuoyuna Merkezi Danışma Meclisi toplantısıyla ilgili açıklama yapar.

Madde 103- İl ve İlçe Danışma Konferansı

Partinin il ve ilçedeki çalışmalarını değerlendirmek, gelişme yollarını tartışmak, il ve ilçeye özgü ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel sorun ve sorunlarını ele almak; toplanmasını gerektiren mesele ve meselelerde düşünceler, politikalar oluşturmak hedef ya da hedefleriyle düzenlenir.

İl ve İlçe Danışma Konferansı’na kimlerin katılacağına, gündeme bağlı olarak il ve ilçe Yönetim Kurulları karar verir. Davet edilenler içinde partisizler de yer alabilirler. Partisizlerin oranı toplam çağrılıların yüzde 20’sini aşamaz. Konferans hazır bulunanlarla toplanır.

Ulaşılan değerlendirme, sonuç ve öneriler il ve ilçe Yönetim Kurullarına sunulur. Bunları dikkate alıp almayacağına veya nasıl yararlanacağına, kamuoyuna konferansla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağına il ve ilçe Yönetim Kurulları karar verir.

Yönetim Kurulları kendilerine yazılı olarak sunulan değerlendirme, sonuç ve önerilerin bir nüshasını Parti Meclisi’ne gönderirler.

Madde 104- Bölge Danışma Konferansı

Parti Meclisi’nin kararıyla, bir ya da daha fazla coğrafi bölgelerdeki il ve ilçelerin parti örgütlerinden çağrılarak parti üyelerinin katılımıyla toplanır. Konferansa, parti üyesi olmayan bireyler de davet edilebilir. Sayıları toplam davetlilerin yüzde 20’sinden fazla olamaz.

Bölge Konferansı, o bölgedeki veya bölgelerdeki parti çalışmalarının gelişim sorunlarını, temposunu, imkanlarını, bölgeye ya da bölgelere has ekonomik, siyasi, toplumsal, kültürel meseleleri, parti örgütlerinin bunlar karşısında özgün politikalara sahip olup olmadıklarını veya sahipse uygulama gücünü veya saptanan konferans gündemi her ne ise onu ele alır, tartışır. Ulaştığı değerlendirme ve önerileri ilgili il, ilçe örgütlerinin Yönetim Kurulları’na ve Parti Meclisi’ne sunar.

Konferansla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılıp yapılmayacağına Parti Meclisi karar verir.
Konferansın değerlendirme ve önerilerinden nasıl yararlanılacağı, ilgili il ve ilçe Yönetim Kurulları’nın ve Parti Meclisi’nin yetkisindedir.

Madde 105- İl Danışma Meclisi

İl Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda İl Danışma Meclisi toplantısı düzenler. İl Danışma Meclisi toplantısına, il ve ilçe Yönetim Kurulları, Sosyalist Kadın Meclisi İl Yönetim Kurulu, Gençlik Kolu İl Yönetim Kurulu üyeleri ile Partili Belediye Başkanları, il ve belediye meclis üyeleri katılır. İl Yönetim Kurulu toplantıya bilgi, düşünce ve deneyleriyle katkıda bulunabilecek parti üyesi olmayan kişileri de davet edebilir. Bunların oranı toplam çağrılıların yüzde 20’sinden fazla olamaz.

Toplantı, hazır bulunanlarla başlatılır.

İlçe Danışma Meclisi, partinin ildeki siyasi, sosyal, örgütsel çalışmalarının gelişimini ve sorunlarını, ildeki ekonomik, politik, toplumsal durumu özgün yönleriyle tartışır, değerlendirme ve önerilerini İl Yönetim Kurulu’na iletir. İl Yönetim Kurulu bunların bir nüshasını Parti Meclisi’ne gönderir.

Değerlendirme ve önerilerin dikkatine alınıp alınmayacağı ya da bunlardan yararlanma biçimleri, İl Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. İl Yönetim Kurulu ihtiyaç duyarsa kamuoyuna İl Danışma Meclisi toplantısıyla ilgili bir açıklama yapar.

Madde 106- Genel Başkan Danışmanları 

Genel Başkan, ihtiyaç duyduğu konularda çalışmalar amacıyla partili veya partili olmayan yeteri kadar uzman bireyi Danışman olarak atayabilir.

Danışmanlar, Genel Başkan’ın belirleyeceği gündeme göre çalışmalar yapar, yetkili organlarca alınacak kararların alt yapısını oluştururlar. Danışmanlar, Genel Başkan’ın davetine göre Parti Meclisi ile MYK toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Danışmanlar, gönüllülük esasına göre veya belirli bir ücret ve sosyal haklar karşılığında çalışırlar. Ücret ve sosyal haklar konusu Merkez Yürütme Kurulu’nca kararlaştırılır ve parti bütçesinden ödenir.

Madde 107- Araştırma Kurulları, Komisyonlar, Çalışma Mekanları

Parti örgütleri Yönetim Kurulları, tüzüğün 61. maddesinde belirtilen nitelik amaç ve kapsamda ya da kongrelerce alınmış kararlar doğrultusunda belli konular için sürekli veya geçici Araştırma, İnceleme,

Danışma Kurul ve Komisyonları oluşturabilirler.

Parti örgütleri ile yan kuruluş örgütleri, Kongre, düğün ve toplantı salonları gibi parti dışındaki mekanlarda da gerek gördükleri toplantı ve çalışmalar yapabilirler.

Madde 108- Bürolar ve Merkezler

Parti Genel Merkezinde yapılacak düzenleme ve faaliyetler gibi her konu ve alanda profesyonelce çalışacak Hukuk Bürosu, Basın Bürosu, Seçim Bürosu gibi hizmet ve faaliyetlerin gerekli kıldığı bürolar ya da merkezler oluşturulur.

Bu büro ve merkezler için gerekli kadrolar MYK tarafından belirlenir. Benzeri büro ve merkezler duyulan ihtiyaca göre il ve ilçe Yönetim Kurulu kararıyla alt örgütlerde de oluşturulabilir.

VIII. PARTİ DEFTERLERİ

Madde 109- Üye kayıt defterleri sadece ilçelerde olmak üzere, parti örgütlerinin yönetim organlarının aşağıdaki defterleri tutması zorunludur.

a) Üye Kayıt Defteri

b) Karar Defteri

c) Gelen ve Giden Evrak ve Kayıt Defteri

d) Gelir ve Gider Defteri

e) Demirbaş Eşya Defteri

Üye Kayıt Defteri dışındaki defterler, ilgili Seçim Kurulu Başkanlığı’na onaylatılarak kullanılır.
Yasa gereği tutulması zorunlu defterler dışında kalan ve parti organ ve kurullarınca tutulmasında yarar görülen defterler ile Kadın Meclisleri ve Gençlik Kolu’nun tüzükte yazılı olanlar dışında tutacakları yönetmelikle gösterilir.

a) Üye Kayıt Defteri

Her ilçe örgütünce, ilçeye bağlı mahalle ve köy sayısı kadar genel merkez tarafından hazırlanan Üye Kayıt Defterleri tutulur. Üyelerin, mahalle ve köy esasına göre sıra numarası verilerek üye kayıt defterine yazımları yapılır.

Üye giriş beyannameleri iki nüsha düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra numarası yazılır.

Üye giriş beyannamesinin asıl nüshası, ilçede bu işe ayrılmış dosyada muhafaza edilir. Kopyası ise aynı şekilde muhafaza edilmek üzere İl Başkanlığı’na gönderilir.

b) Karar Defteri

İlgili organ kurul ve kararlarının, tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı defterdir. Kararlar, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Muhalif üye olursa, şehrini yazarak imzalar.
Kongre tarafından alınan kararları içeren Kongre tutanak özetleri Karar Defteri’ne geçilir. Bu karar ve özetler, Kongre Divanı tarafından imzalanır.

c) Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri

İlgili örgüte gelen ve giden evrakların, tarih ve numara sırasıyla kayıtların yapıldığı defterlerdir. Gelen evrakın asılları ile giden evrakın suretleri, kayıt numara ve tarihleri şerh düşülerek dosyalarda saklanır.

d) Gelir ve Gider Defterleri

Partinin gelirlerinin nereden sağlandığı ve giderlerinin hangi işler ve neler için yapıldığı belgeleri ile belgelenerek sıra ile işlendiği defterdir.

e) Demirbaş Eşya Defteri

Parti adına alınan veya partiye bağışlanan demirbaş eşyalar, taşıt araçları ve taşınmaz malların, ilgili belgeleri de belirtilerek tarih sırasına göre yazıldığı defterdir.

DEĞİŞİK GENEL HÜKÜMLER

Madde 110- Program ve Tüzük Değişikliği

Partinin program ve tüzüğünün kısmen ya da tümüyle değiştirme yetkisi Genel Kongre’ye aittir.

Madde 111- Kongrelerin Basın Yoluyla İlanı

Parti kongreleri gazetelerde ilan edilmeyebilir.

Madde 112- İl ve İlçelerde Yeni Örgütlerin Kurulması

İl örgütlerinin yeni kurulduğu yerlerde kurucu İl Başkanını ve Yönetimini Merkez Yürütme Kurulu atar.
İlçe örgütlerinin yeni kurulduğu yerlerde Kurucu İlçe Başkanını ve yönetimini, varsa İl Yönetim Kurulu, yoksa

Merkez Yürütme Kurulu atar.

Atanan İl ve İlçe Yönetimleri üyeleri arasından saymanlarını seçerler.

Madde 113- Parti İçi Referandum

Önemli ve özgün kimi politik ve örgütsel sorunlarda karar alınmadan önce, parti üyelerini kapsayacak biçimde geniş veya örgüt yönetimlerinde yer alan üyelerle sınırlı kalacak şekilde dar, parti içi referandum yapılabilir.

Parti içi referanduma karar vermek ve referandumun usul ve esaslarını belirlemek, Parti Meclisi’nin yetkisindedir.

Madde 114- Parti İç Yönetmelikleri

Tüzükte çıkarılması öngörülen bütün iç yönetmelikler ile iş ve faaliyetin gerekli kıldığı her tür yönetmelik, genelge vb. düzenleyici metinleri oluşturma Parti Meclisi’nin yetkisindedir.

Herhangi bir konuda tüzükte öngörülen yönetmeliğin çıkarılamamış olması, o alanda faaliyette bulunmayı engellemez ve geciktirmez.

Madde 115- Küsuratlı Sayılar

Siyasi Partiler Yasası, tüzük ve yönetmeliklerde aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde 0.5 ve daha büyük küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır.

Madde 116- Parti Merkez Organlarının İlk Oluşumu

Parti Kurucuları, Partinin tüzel kişilik kazanmasını takip eden 30 gün içinde toplanarak belirleyeceği seçim yönetimine göre üyeleri arasından veya kurucular dışındaki kişiler arasından önce partinin Genel Başkanı’nı, ardından belirleyeceği sayıdaki Parti Meclisi üyesi ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerini gizli oyla seçer.

Kurucular tarafından oluşturulan Parti Meclisi ilk toplantı takvimini belirler, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin seçimini yapar.

Madde 117- Kurucular Kurulu Üyeleri

Kurucular Kurulu, kuruluş bildirisinde yer alan parti kurucuları ile onlar tarafından ilk Genel Kongre’ye kadar oluşturulacak Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu’nun parti kurucuları dışından olan asıl üyeleri ve Parti Genel Başkanı’ndan oluşan kuruldur.

Kurul üyeleri, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunurlar. Mal bildiriminde bulunma zorunluluğu, Kongre sonucu oluşan Parti Meclisi ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri için de geçerlidir. Bildirimin verileceği merci, Genel Başkan için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, diğerleri için Parti Genel Başkanlığı’dır.

Bildirimlerin konusu, yenilenmesi, gizliliği ve cezai hükümleri hakkında 3628 sayılı yasanın ilgili maddeleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Kurucular Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kurucular Kurulu, ilk olağan Genel Kongre’ye kadar, bu tüzüğe göre parti Genel Kongresi’nin sahip olduğu bütün hak ve yetkileri kullanır.

Geçici Madde 2

Örgütlerin ilk kuruluşlarında merkez organları dahil bütün örgüt organları üye sayıları, Siyasi Partiler Yasası’nda belirtilen asgari üye sayısı esas alınarak oluşturulabilir. Kurucu kurulların oluşturulmasında yedek üye gösterilmesi zorunlu değildir.

Geçici Madde 3- Kurucular Kurulu’nun Çalışma Usulleri

Kurucular Kurulu 60 günde bir olağan toplantı yapar. Toplantı yer ve zamanı, ilk toplantıda belirlenir. Genel Başkan, Parti Meclisi veya Kurucular Kurulu’nun 1/3’ünün talep etmesi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı tarihinin tespiti ve üyelerin daveti Genel Başkan tarafından yapılır. Oylamalarda eşitlik halinde Genel Başkan’ın oyunu verdiği düşünce-öneri kabul edilmiş sayılır. Sekreterlik görevi Merkez Yürütme Kurulu’nun sekreter üyesi tarafından yapılır.

Geçici Madde 4- Kurucu Örgüt Üyelerinin Kongre Delegeliği

Parti örgütlerinin Yönetim Kurullarının, Kongre sürecinde parti üyeliği devam eden kurucu üyeleri, ilgili örgütün ilk Olağan Kongresi’nin doğal delegesidirler.

Geçici Madde 5

Kuruluşta üye yazım yetkisi partinin, Siyasi Partiler Yasası’nın 8. maddesine göre tüzel kişilik kazanmasından sonra alt örgütler oluşturuluncaya kadar üyelik başvuruları Merkez Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır ve bu işlere özgü klasörde muhafaza edilir. Bu şekilde yapılacak üye kayıt işlemleri, alt örgütlerin oluşmasından sonra ekleri ile birlikte alt örgütlere gönderilir. Alt örgütler belirtilen şekilde yapılmış üye yazım işlemlerini üye kayıt defterlerine aynen kaydetmek zorundadırlar.

Geçici Madde 6- Kadın Meclislerinin ve Gençlik Kollarının İlk Oluşumu

Kadın Meclislerinin ve Gençlik kollarının İlçe Başkan ve yönetim organlarının ilk oluşumları, parti eş düzey yönetiminin görüşü alınarak, meclis veya kolun bir üst düzey yönetim kurulunun yapacağı atama ile, il yönetimleri ise örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’nın oluruna göre yan kolların Genel Merkez yönetiminin yapacağı atama ile gerçekleşir.

Kadın Meclislerinin ve Gençlik kollarının merkez organlarının ilk oluşumları partinin örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısının hazırlayacağı listenin, parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

Meclis ve kolların merkez örgütleri henüz oluşmamış ise kolların alt örgüt kurucu Başkanı ve yönetimleri, partinin örgüt işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı tarafından yapılacak atama ile gerçekleşir.

Madde 118- Tüzükte Hüküm Bulunmayan Konularda Yapılacak Uygulama

Bu hallerde, Medeni Kanun’un ve Siyasi Partiler Yasası’nın konuya ilişkin zorunlu hükümleri ile Dernekler Kanunu’nun Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Madde 119- Yürütme

Bu tüzük hükümlerini Parti Meclisi yürütür.

Madde 120- Yürürlük

Parti kurucuları tarafından onaylanmış olan 120 esas ve 6 geçici maddeden ibaret Ezilenlerin  Sosyalist

Partisi Tüzüğü, Parti Kuruluş Bildirgesi’nin İçişleri Başkanlığı’na verilmesiyle 2820 sayılı Yasa’nın 8. maddesi gereğince yürürlüğe girer.

Tüzük değişiklikleri, Kurucular Kurulu’nun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi