TEORİ

TEORİ

 •  | Arin Çiya |  Rojava Devriminin Uluslararası Önemi SSCB ve Doğu Avrupa halk cumhuriyetleri yıkılarak tarih sahnesinden çekildiklerinde, kapitalist emperyalizmin sözcüleri hep bir ağızdan “tarihin sonu”nu ilan etmişti. Kapitalizm kesin olarak zafer kazanmıştı. İşçi sınıfı ve ezilenler artık bir daha kapitalist sistemi yıkmaya, devrime yeltenmezdi. Çünkü iktidarın devrimle ele geçirildiği bu ülkelerde …devamı

 • Ezilenleri üç başlık altında toplayabiliriz: Sınıfsal, cinsel ve toplumsal ezilmişlik. Sınıfsal Ezilmişlik Kaynağını doğrudan doğruya toplumsal artığın hak­sız bölüşümünden alır. Bu “haksızlık” bir grup insa­nın diğerlerinin aleyhine üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetinden köklenir. “Haksızlık” ancak üre­tim araçları üzerinde ortaklaşa, toplumsal mülkiye­tin gerçekleşmesi ile ortadan kaldırılabilir. Sınıfsal ezilmişlikten bahsederken toplumu üretim …devamı

 • | Sema Duru Boran | Emperyalist küreselleşme evresi, emperyalist kapitalizmin, bir öncekinden belirgin nitelik farklılıklarıyla ayrılan, yeni bir evresidir. Meta ve sermaye ihracından sonra, kapitalist çevrimin üretimin gerçekleştirilmesi aşaması da, küreselleşme evresinde uluslararası nitelik kazanmıştır. Meta ve sermaye dolaşımın önündeki engeller kaldırılmış, bir önceki dönemin henüz tasfiye edilememiş sınırlı kalıntıları …devamı

 • |Alp Altınörs| Britanya siyasetinde AB referandumuyla başlayan çalkantı 8 Haziran seçimleriyle devam etti. Halefi David Cameron’ın başlattığı AB’den çıkış politikasını yüksek bir meclis çoğunluğuyla sürdürmek için beklenmedik bir anda erken seçimin düğmesine basan başbakan Theresa May, meclis çoğunluğunu kaybederek, ummadığı bir yenilgi aldı. Bu yenilginin arkasında, hiç kuşkusuz, Jeremy Corbyn …devamı

 • |Sema Duru Boran|  Erkek Egemen Sermaye Düzeni Konunun tarihsel temellerine girmeyeceğiz. Hikaye biliniyor. Özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla başlamıştır kadının köleliği ve sınıflı toplum biçimlerinin her biri içerisinde, o toplum biçimiyle kaynaşarak ve o dönemin egemen sınıfının kurumlarında cisimleşerek sürmüştür… Nihayetinde, kapitalizme gelindiğinde, toplumsal cinsiyet, erkek egemenliği ve kadın özgürleşmesi bakımından, …devamı

 • |Raperîn Rênas| Birkaç on yıl evvel bilimkurgu filmlerinin senaryosu olan “kıyamet günü” manzaraları, günümüzde ekolojik belgesellerin ve araştırmaların bilimsel konusu haline gelmiş durumda. Gittikçe büyüyen bir kitle nezdinde, insanlığın yaşam koşullarının temellerini tehdit eden ve bütün yerküreyi kapsayan bir ekolojik krizin çoktan acı bir gerçeğe dönüştüğü apaçık ortada. Tsunamiler, depremler, …devamı

 • |Toprak Akarsu| Marksist teorinin gelişimi bağlamında emperyalist küreselleşme üzerine yazma görevi bizi “tarihe” götürdü. 95 yılının ilk yarısına yayılan ateşten mücadele günlerinde Birlik Devrimi elle tutulur bir gerçeklik olarak somutlaşırkan henüz kavramı inşa edilmiş değildi. Ama marksist leninist komünistler devrimci hareketin teoriyle ilişkilenişini de eleştirel devrimci sorgulamadan geçiriyor, kendi pozisyonlarını …devamı

 •  | Ziya Ulusoy |  1990’lardan bu yana, ama özellikle ABD’nin dünya hakimiyetinin sarsılmaya başlamasından sonra ve kriz koşullarında, yeni sömürge ülkelerde antiemperyalizm adına gerici milliyetçi fikir ve pratikler gelişti. Bu, aynı zamanda yeni sömürgelerin mali-ekonomik sömürgeleşme süreciydi. Bu ülkelerde antiemperyalizm fikri ve pratiği, yer yer gerici bir eksene oturdu. Öyle ki, devrimci …devamı

 •  | İnan Özgür |  15 Temmuz askeri faşist darbe girişiminin akamete uğramasıyla birlikte, faşist politik islamcı saray cuntasının halklarımıza dönük saldırganlığının alabildiğine artmakta olduğu yeni bir döneme girildi. Faşist saray diktatörlüğünün, hedeflediği başkanlık rejimine giden yolda, toplumsal hayatı dinselleştirme zorlamalarını da artıracağını tahmin etmek güç değil. Faşist politik islamcılığın, dini, karşıdevrimin başlıca …devamı

 • | Sema Duru Boran | Mülksüzleşme Ve Proletaryanın Nicel Gelişimi Emperyalist küreselleşme, işçi sınıfı ve emekçiler cephesinden, işçi sınıfının kronik kitlesel işssizlik kuşatmasına alınması, kazanımlarının gaspedilerek iş ve yaşam koşullarının kötüleştirilmesi, örgütlenmesinin zayıflatılması, işçiler arasında burjuva rekabet kültürünün geliştirilmesi, küçük ve orta köylülerin kitlesel mülksüzleşmesi, kır nüfusunun kent nüfusu karşısında …devamı

 • |Haluk Erdem| I-Ekonomik Ve Politik Mücadele. Reformizm Ve Devrim Ekonomik mücadele; işçilerin onları çalıştıran patronlara karşı hak elde etmek ya da haklarını savunmak için giriştikleri savaşımı ifade eder. Ücretlerin artırılmasından, iş saatlerinin azaltılmasına kadar patronlarla yapılan anlaşmalar bu kapsamdadır. Demokratik hak ve özgürlükler için mücadele; tek tek patronlara ya da …devamı

 • | Sema Duru Boran | “Cins bilinci” kavramına “sınıf bilinci” kavramı adına kuşkuyla bakmak, onda devrimden veya marksizm leninizmden feminist bir sapma görmek, bu kavram etrafındaki propaganda çalışmaları ve politik mücadeleyle “sınıf bilinci”nin, “sınıf mücadelesi”nin geriye itildiğine inanmak, komünist ve devrimci safların gerçeklerinden biri. Durum eşitsiz. Bu zihniyet kimi parti …devamı

 • | Alp Altınörs | Tarihin belli bir an’ında sosyal sınıf olarak proletaryanın genişlemesi ile proletaryanın politik varlığının (politik varoluş, örgütlülük ve bilinç düzeyi vb.) yaşadığı dağılma hali, üst üste çakışabilir. Toplumsal yapı içindeki varlığı giderek genişleyen bir sınıf, politikada görünmez hale gelebilir. 20. yüzyılın sonu, 21. yüzyılın başı böyle bir …devamı

 • |İnan Özgür| ABD merkez bankası başkanı, dünya ekonomisinin işleyiş dinamiklerini artık anlamadığını itiraf ediyor. “Temel teorik model çekirdeğine kadar çürümüş olabilir, orasını burasını kurcalamaya çalışmak belki de nafiledir” diye yakınıyor. Emperyalist mali sermayenin basın mabetlerinden Financial Times ise, başlıca merkez bankalarının başkanları için, şöyle yazıyor: “Ekonomik modelleri iflas ediyor, faiz …devamı

 • |Ziya Ulusoy | Ulus Devlet Kapitalizmin Ürünü Serbest rekabetçi kapitalizm dönemi, burjuvazinin Batı Avrupa’da ulus devletleri kurduğu süreç oldu. Ekonomik bakımdan güçlenip “hakim” hale gelen burjuvazi, politik iktidarı ele geçirerek egemenliğini pekiştirmek istiyordu. İçeride eski düzenin egemen sınıfı feodal aristokrasiyle mücadele içinde bunu sağlamaya çalıştı. Keza rakip burjuvazilere karşı da …devamı

 • |Haydar Özkan| Türkiye’de özgün bir komünist hareketin gelişimi bakımından temel ideolojik veçhelerden birisini, kemalizmle hesaplaşma ve ondan kopuşma oluşturmuştur. İlerici, devrimci, sosyalist akımların, özel olarak da komünist, Marksist iddialı akımların doğuş aşamalarından başlayarak mutlaka kemalizmle bir imtihandan geçtikleri rahatlıkla saptanabilir. Çünkü kemalizm, egemen Türk burjuvazisinin ve onun devletinin ideolojisidir. Kemalizm …devamı

 • | Arif Çelebi | Engels’in Federasyon Ve Özyönetim Anlayışı Engels iki istisna hariç federatif cumhuriyet ya da konfederasyonu doğru bulmaz. Bu istisnalardan birincisi “Birleşik Devletlerin engin toprakları üzerinde, federatif cumhuriyet, bundan böyle doğuda bir engel olmaya başlamasına karşın, bugün de, tümü bakımından, bir zorunluluktur.”[1] İkincisi, “Federatif cumhuriyet, iki ada üzerinde dört ulusun …devamı

 • |Ziya Ulusoy| Ekim devrimi, sovyetleri devlet biçimi olarak alıp sürdürmekle, Paris Komünü’nü izledi. Rusya’da işçiler, sovyetleri ilk olarak 1905 devriminde Petersburg, Moskova ve başlıca işçi merkezlerinde ayaklanma organları olarak, işletme ve bölge esasına göre kurdular. İşçiler, Şubat devrimiyle birlikte, yeniden İşçi ve Asker Vekilleri Sovyetleri’ni ayaklanma organları olarak yaratınca, Lenin …devamı

 • | Toprak Akarsu | 1. Devrimci komünistler, 20. yüzyıl boyunca devrimlerin, emperyalist zincirin tek tek halkalarından kırılarak gerçekleşebileceği öngörüsünden hareket ettiler. Bu devrimci teori, emperyalistler arası çelişki ve mücadeleler, kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasası nedenleriyle ulusal ekonomileri bir zincirin halkaları gibi birleştiren emperyalist dünya sisteminin en zayıf halkadan kırılabileceğine dayanıyordu. …devamı

 • | Arif Çelebi | Demokratik özerklik, demokratik özyönetim ve demokratik öz savunma teorik bir tartışma olmaktan çıktı, Bakûr’un pek çok ilçesi ve onlarca mahallesinde pratikleşti. Dolayısıyla mesele yalnızca teorik tartışma sınırı içinde ele alınamaz, öncelikle açık ve net bir politik tutum ortaya konulmalı. Marksist Leninist komünistler bu konudaki tutumunu açık …devamı

 • | Arif Çelebi | Sömürgecilik; bir ülkenin ya da bölgenin bir başka devlet ya da devletler grubu tarafından siyasi ve ekonomik olarak ilhak edilmesidir. Kapitalizmden önce de sömürgecilik vardı. Köleci Roma sömürgeciliği ya da feodal Osmanlı sömürgeciliği akla ilk gelen örnekler. Kapitalizm öncesi toplumlarda başlıca sömürgecilik biçimi askeri işgalle siyasi …devamı

 • Hangi konum ve düzeyden olursa olsun, “birlik”, “birleşik mücadele”, “birleşik cephe” kavramları politik mücadelede daha büyük, daha etkili, daha sonuç alıcı mücadele isteğini, yönelimini yansıtır. En dar, gruplara dönük amaçlarla kurulan birlikler bile, egemenlere yöneldikleri ölçüde daha güçlü, daha etkili bir mücadele imkanı sunmuşlardır. Komünist öncünün politik önderlik anlayışı ve …devamı

 • |Arif Çelebi| Sömürgeci faşist Türk devleti 20 Ocak’ta Efrîn saldırısını başlattı. Birkaç günde Efrîn’e gireriz naraları atıyorlardı, halkın büyük devrimci direnişiyle karşılaştılar. Yüzlerce şehit ve gazi pahasına, üzerlerine bombalar yağmasına rağmen, Kuzey Suriye halkları devrimci öncüleri ile birlikte kahramanlık destanı yazdı. Emperyalistlerin sömürgeci Türk devletine yol vererek, meşrulaştırıp onay verdiği …devamı

 • Sovyet Nedir? Tınısı geçmişle sınırlı, SSCB’yle birlikte tarihe gömülüp gitmiş bir olgu mudur? Rusya’ya mı özgüdür? Yoksa dünyanın pek çok diline girmiş olması bu kavramın enternasyonal karakterine mi delalettir? Sovyet, kelime kökeni olarak Rusça’dan gelir. Kelime anlamı; konsey, şura, kurultay demektir. Siyasal anlamını ilk olarak 1905 Devrimi’nde kurulan İşçi Vekilleri …devamı

 •  | Sema Duru Boran |  Sınıf Savaşımının Söylediği “Ülkemizde hüküm süren bugünkü faşist rejim, son otuz küsur yıllık dönemde, işçi sınıfı ve ezilen yığınlar ile egemen sınıflar arasındaki çelişki ve mücadeleler temeli üzerinde egemen sınıfların iç çelişki ve dalaşmaları ve emperyalist bağımlılık ilişkileri tarafından şekillendirilmiştir. Özgürlük; bu otuz yıllık tarihi yapan karşıt …devamı

 •  | İnan Özgür |  Varoluş Durumu Olarak Özgürlük Yaygın kullanılan bir tanımlamaya göre, özgürlük, bireyin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi ve yapabilmesidir. İlk bakışta doğruymuş gibi görünen bu tanımlama, aslında, bize özgürlük hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez. Zira özgürlük, eğer kavram yanılsama yaratan içeriksiz bir kabuk olmayacaksa, ancak insanın doğayla ve …devamı

Teori sayfasında yayımlanan yazılar paylaşma amaçlıdır, partimizin resmi görüşü olarak alınamaz.